Velkommen til Askøy kommune

Oppdatert informasjon om kokevarsel for deler av Kleppe vannverk - 22. august

Vi jobber med å finne løsninger for å kutte ut 125-høydebassenget på Øvre Kleppe permanent. Les statusoppdatering her.

Hovedoversikten drift 1A viser kommunens inntekter og hvordan disse disponeres videre. Rubrikken «til fordeling drift» viser hva som fordeles videre til tjenesteområdene.

Budsjettskjema 1A

Tall i hele 1.000 kroner

Sentrale budsjettposterR 2016B 2017B 2018ØP 2019ØP 2020ØP 2021
Skatt på inntekt og formue - 684 373 - 735 905 - 760 881 - 772 593 - 785 994 - 799 356
Ordinært rammetilskudd - 767 299 - 754 397 - 790 676 - 805 572 - 818 198 - 833 274
Eiendomsskatt - 2 512 - 40 000 - 53 960 - 54 985 - 56 030 - 57 095
Vertskommunetilskudd - 38 738 - 37 880 - 39 300 - 38 050 - 36 800 - 35 550
Integreringstilskudd - 39 471 - 32 442 - 58 062 - 53 000 - 48 000 - 45 000
Rentekompensasjon - 6 840 - 7 000 - 4 630 - 4 510 - 4 385 - 4 260
Sum frie disponible inntekter - 1 539 233 - 1 607 624 - 1 707 510 - 1 728 711 - 1 749 407 - 1 774 534
             
Renteinntekter og utbytte - 47 027 - 32 251 - 31 866 - 30 357 - 30 999 - 31 641
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - 11 290 0 0 0 0 0
Renteutgifter / andre finansutgifter 101 523 105 433 101 343 110 436 122 053 137 260
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 5 266 0 0 0 0 0
Avdragsinntekter - 510 0 0 0  0 0
Avdrag på lån 84 245 93 368 92 626 100 311 115 912 129 156
Netto finansinntekter/-utgifter 132 207 166 550 162 103 180 389 206 966 234 775
             
Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 20 735 9 232 17 821 14 598 21 377 19 242
Til bundne avsetninger 3 130 0 0 0 0 0
Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk - 9 001 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 - 13 372 - 9 872
Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0
Netto avsetninger 14 864 9 232 17 821 14 598 8 005 9 370
             
Overført til investeringsbudsjettet 2 836 0 700 700 700 700
             
Til fordeling drift - 1 389 326 - 1 431 842 - 1 526 886 - 1 533 024 - 1 533 736 - 1 529 689
Sum fordelt til drift (jf. 1B) 1 344 315 1 431 842 1 526 886 1 533 024 1 533 736 1 529 689
Merforbruk (+) / mindreforbruk (-) - 45 010 0 0 0 0 0

 

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021