Startlån er for deg som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av en nøktern og egnet bolig, og som ikke har mulighet til å spare. Startlån kan og bli gitt til refinansiering av gjeld og til utbedring og tilpasning av bolig. Varig økonomiske vanskeligstilte kan søke tilskudd til etablering og tilpasning. Boligen må ligge i Askøy kommune, og være godkjent som helårsbolig. Det er en forutsetning at du selv bor i boligen.

loading...
Hva kan du søke om?

• Kjøp av bolig
• Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen
• Tilpasning/utbedring av bolig dersom du på grunn av nedsatt
   funksjonsevne har behov for tilpasning/utbedring

 

Hvem kan søke?

• Du har barn og har økonomiske utfordringer med å skaffe en egnet bolig
• Du mottar trygd/offentlige stønader
• Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld
• Du har særskilte helse og/ eller sosiale utfordringer, og mangler en egnet
   bolig
• Du er eldre og bor i en uegnet bolig

Unge i etableringsfasen er ikke i målgruppen for startlån. Det forutsettes at du utnytter dine muligheter for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Alle medlemmer i husstanden må fremkomme i søknaden. Ektefeller og samboere må søker sammen. 

Du kan ikke søke om startlån sammen med søsken, foreldre eller andre voksne som du ikke anses for å leve i et ekteskapslignende forhold med.

Hva legger vi vekt på i vår vurdering?

I vår vurdering legger vi vekt på at du:

• Har en fast og stabil inntekt
• Har benyttet din mulighet til sparing
• Har tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet, ved siden av 
   andre nødvendige utgifter
• Boligen er rimelig og nøktern
• Har prøvd alle andre muligheter for finansiering

 

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

• Lønns- og/ eller trygdeslipp for de to siste månedene
• Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid
• Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd
• Dokumentasjon på all gjeld
• Dokumentasjon på egenkapital
• Boligkontoret kan be om mer dokumentasjon dersom det er nødvendig

Du kan søke startlån og tilskudd elektronisk på www.husbanken.no Når du sender inn søknaden gir du samtidig fullmakt til kommunen til å innhente kredittopplysninger.

 

Informasjon om ditt lån

Askøy kommune bruker Intrum AS(tidl. Lindorff AS) til å administrere våre lån. Alle henvendelser vedrørende lånet rettes til Intrum AS, avdeling låneadministrasjon.

For å logge på MinSide går til: www.intrum.no

Kontaktinformasjon

Boligkontoret
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø
Telefonnummer: 56 15 80 00

Mail:

Hvordan klage på vedtak

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Før du klager må du lese grunnlaget for vedtaket og saksbehandlers vurdering. 

 

 

Back to top