Formål

Økonomisk stønad skal sikre at alle har nok midler til et forsvarlig livsopphold. Økonomisk stønad er i utgangspunktet en midlertidig inntektssikring og tar sikte på å gjøre deg selvhjulpen.


Hvordan?

  • Dersom du oppfyller vilkårene i "Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen" og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp.
  • Før du kan få økonomisk stønad må du ha vurdert alle andre muligheter til selvforsørgelse, så som lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter.
  • Størrelsen på sosialhjelpen, samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få, skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov du har.
  • Økonomisk stønad blir for eksempel ofte gitt i kombinasjon med råd og veiledning

    Lenker


    Kontakt

    Back to top