Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og avgjørende for å bli boende i boligen.

Askøy kommune har etablert en boligrådgivningsgruppe som består av representanter fra Fysio-/ ergoterapi og servicetjenesten, teknisk avdeling og boligkontoret. Det gjennomføres jevnlige møter der man går i gjennom aktuelle saker og gjennomføres hjemmebesøk ved behov. Med utgangspunkt i dette tverrfaglige samarbeidet får kommunen inn nødvendig informasjon og dokumentasjon som bidrar til at man kan fatte gode og rette vedtak.

loading...
Hva kan du søke om

• Råd og veiledning til tilpasning/utbedring
• Lån og tilskudd til tilpasning/utbedring
• Tilskudd til prosjektering og utredning

Tilskuddet kan tildeles til tilpasning av bolig til personer med nedsatt funksjonsevne og til eldre som vil tilpasse boligen sin, slik at de kan fortsette å bo hjemme ved framtidig nedsatt funksjonsevne.

Ordningen er økonomisk behovsprøvd og det blir alltid vurdert om tilskudd og/eller startlån kan gis eller om man må dekke det selv.

Dersom omfanget av tiltaket gjør at det er behov for prosjekt utredning eller eventuell arkitektbistand kan det også søkes om tilskudd til prosjektering og utredning. Last ned søknadsskjema her  skjema (kan ikke søkes digitalt).

Hvem kan søke?

• Mennesker med funksjonsnedsettelser
• Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

Slik søker du

Før du søker må du kontakte ergoterapitjenesten i kommunen slik at de kan beskrive behovet for tilpasning og koble inn boligrådgivningsgruppen ved behov. Skjema finner du her boligrådgivning

På husbanken sine sider kan du søke elektronisk om lån og tilskudd til tilpasning. For å søke gå til www.husbanken.no

Ved søknad om lån og tilskudd trenger du disse vedleggene:

• Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste to måneder
• Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid
• Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser
• Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd
• Dokumentasjon på all gjeld
• Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue

Kontaktinformasjon

Boligkontoret
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø
Telefonnummer: 457 33 001

Mail:

Hvordan klage på vedtak

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Før du klager må du lese grunnlaget for vedtaket og saksbehandlers vurdering. 

Back to top