Sosiale tjenester

Gjeldsrådgivning | Matombringing | Dagtilbud | Brukervaktmestertjenesten | Økonomisk stønad | Startlån | Midlertidig botilbud | Kvalifiseringsprogrammet

Råd og hjelp til nedbetaling av gjeld | Økonomisk rådgiving

Økonomirådtelefonen i NAV. Her får du enkle råd og hjelp til sjølvhjelp.

Tilbud til innbyggere som på grunn av høy alder eller andre årsaker ikke er i stand til å lage mat selv.

Aktivitetstilbud til hjemmeboende som trenger hjelp til å ivareta sine behov for sosial kontakt

Kommunalt tilbud om hjelp til praktiske gjøremål, enkle reparasjoner og vedlikeholdsarbeid.

Hvordan søke penger til forsvarlig livsopphold | Søknadsskjema og mer informasjon

Lån til å kjøpe egen bolig utenom vanlige banker | Betingelser

Botilbud for personer som har opplevd alvorlige akutte livshendelser | Lenke til mer informasjon

Tilbud om opplæring og arbeidstrening | Mulighet for forskjellige rettigheter

Back to top