Fra 1. august 2021 gjelder ordning for redusert foreldrebetaling også for 3. og 4. trinn.

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en SFO-plass. I 2021 vil husholdninger med inntekt under 571 083 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.  Prisen for SFO-plass heltid er 3115 kroner per måned og for 10 timers plass 2374 kroner per måned. Barn i 5.-7.trinn med særskilt behov har rett til gratis SFO-plass.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder fra august til juli. Det må søkes årlig.

Søknad

Du søker om redusert foreldrebetalingen via foreldreportalen i Vigilo.no. Søknader mottatt før 1. august får virkning fra 1. august. Ellers vil vedtak gjelde fra den 1. i påfølgende måned etter at søknaden er mottatt. Det må søkes for hvert SFO -år. Ved manglende dokumentasjon på inntekt, avslås søknaden, og det må søkes på nytt. Dette kan utsette en evt. reduksjon i foreldrebetalingen.

 

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i SFO  skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Slik søker du

  • Du søker via foresattportalen i Vigilo.

  • Du skal sende ett skjema for hvert barn.

  • Foresattes skattemelding(er) skal legges ved søknaden som dokumentasjon (tidligere kalt selvangivelse). Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter.

  • Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett SFO-år av gangen.

  • Dersom det er vesentlige endringer i inntekt i fht skattemeldingen, må annen relevant dokumentasjon legges ved. Dette kan være de 3 siste lønnsslippene fra arbeidsgiver, vedtak fra Nav, studentbevis eller bekreftelse på studier.

  • Ved manglende dokumentasjon på husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt, vil søknaden bli avslått, og det må søkes på nytt.


Kontakt:

Fagavdeling sektor skole

Back to top