Pris og moderasjonsordninger

Priser og moderasjonsordninger for kommunale og private barnehager | Kommunal fakturaordning | Redusert foreldrebetaling | Gratis kjernetid

Barnehageprisene er regulert av forskrift om foreldrebetaling i barnehager som fastsetter en maksimalgrense. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Kommunen har ulike moderasjonsordninger ut fra foreldres inntekt og antall søsken som har barnehageplass.


Pris

Fra 1. august 2022 er maksimalpris 3 050 kroner per måned for heldagsplass i både kommunale og private barnehager. Du betaler for elleve måneder i året.

Kostpenger kan komme i tillegg.

Private barnehager kan ta høyere pris hvis barnehagen står i fare for å bli nedlagt av økonomiske årsaker, eller hvis kvaliteten på barnehagetilbudet rammes.


Moderasjonsordninger - avslag i pris

Søskenmoderasjon:

Familier med mer enn ett barn i barnehagen betaler mindre. Dette beregnes automatisk og du trenger ikke søke. Det gis 30 prosent fra månedsprisen for barn nummer to, og 50 prosent fra månedsprisen på barn nummer tre og videre. Søsken må bo i samme husholdning. Dersom søsken har ulike tilbud, blir søskenmoderasjon gitt på det laveste tilbudet.

Reduksjon av foreldrebetaling på grunn av lav inntekt:

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Husholdninger med en samlet inntekt under 607 750 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Du må selv søke i Vigilo, og søknader blir behandlet ut fra husholdningens samlede inntekt.

Gratis kjernetid (20 timer per uke) på grunn av lav inntekt:

Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen for 2- 3- 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt. Gratis kjernetid gis fra og med 1. august i det kalenderåret barnet fyller 2 år. Fra 1. august 2022 settes inntektsgrensen til 598 825 kroner. Dersom barnet har en heldagsplass må du betale for oppholdet utover de 20 timene. Du må selv søke i Vigilo, og søknader blir behandlet ut fra husholdningens samlede inntekt.

Deltidsplass: Noen barnehager tilbyr deltidsplasser. Ta kontakt med barnehagene for informasjon om ulike plasstyper.


Faktura

Barnehageadministrasjonen sender ut faktura for de kommunale barnehagene. Avd. Kommunale krav har ansvar for oppfølging etter at faktura er sendt ut. De private barnehagene har egne fakturaordninger.

Innbetaling skal kun skje til kommunens konto nr. 6515 05 50267

Spørsmål angående kommunal faktura rettes direkte til styrer i barnehagen.

Bytte av fakturamottaker

Ønsker en familie å bytte mottaker av faktura, sendes det melding om dette til barnehagen. Ny fakturamottaker må også bekrefte endringen.

Feil i faktura?

Ta kontakt med styrer i barnehagen dersom det er feil i faktura eller faktura ikke er mottatt.


Vil du vite mer?

Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen


Kontakt

Barnehageadministrasjonen

Back to top