Formål

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Kommunen gir også bistand til innbyggere som trenger hjelp til å skaffe egen bolig eller tilpasse dagens bolig. Hvis det er mulig å tilrettelegge boligen du bor i dag, for eksempel ved å bygge den om, fins det tilskuddsordninger for dette. Hvis du har fast og forutsigbar inntekt kan du oppfylle krav til Startlån og tilskudd til etablering.

Kommunal bolig er et tilbud man kan søke om hvis man ikke klarer å skaffe seg egnet bolig på egen hånd, eller hvis man trenger en bolig som er særskilt tilpasset på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemming. Boligene har ulik standard og størrelse. Kommunen har også boliger som er bemannede og tilrettelagte. Du kan også søke om omsorgsbolig, PU-bolig eller psykiatribolig. (Se lenken nederst på siden.)


Krav til søker til kommunal bolig

 • ha lovlig oppholdstillatelse i Norge.
 • ha fylt 18 år.
 • Som hovedregel ha bodd i kommunen i minst 12 måneder, (unntak for flyktninger som skal førstegangsbosettes).

Kommunen vurderer også

 • om søker er uten mulighet til å skaffe seg egnet bolig i det private markedet.
 • søkers nåværende bosituasjon
 • andre spesielle forhold som tilsier at søker har særskilt behov for en stabil bosituasjon
 • søkers boevne

Oppfyller du kravene vil du få tilbud om kommunal bolig. Det kan være du må stå på venteliste, kommunen gjør en prioritering mellom de med størst behov.


Hva koster en kommunal bolig?

Husleien er fastsatt med utgangspunkt i markedsleie. Denne varierer med størrelse, beliggenhet og standard. Personer med lav inntekt og høye boutgifter kan søke bostøtte. Vi kan kreve depositum eller garanti fra NAV eller andre.


Slik søker du om kommunal bolig

Det er viktig at du først prøver å skaffe bolig på egen hånd. Se etter annonserte utleieleiligheter i avisen eller på finn.no

Finn fram disse vedleggene:

 • Bostedsattest for alle personer i husstanden, (fås ved henvendelse til Skatt vest).
 • Opplysninger om nåværende boforhold ved leiekontrakt, bekreftelse fra institusjon eller annet.
 • Utskrift av siste ligning med skatteavregning for alle personer i husstanden, (fås hos Skatteetaten).

Dokumentasjon av nåværende månedlig inntekt ved lønns- eller trygdeslipp, (eller annet), for de to siste månedene for alle personer i husstanden, regnskapsattest for personlig næringsdrivende.

Når det er aktuelt for søknaden må følgende vedlegges:

 • Uten bostedsattest? Legg ved dokumentasjon av faktisk botid ved bekreftelse fra utleier, arbeidsgiver eller lignende.
 • Bekreftelse på opphør av nåværende boforhold.
 • Dokumentasjon på alle andre inntekter, gjeld og formue.
 • Separasjon- eller skilsmissebevilgning.
 • Samværsavtale, avtale om barnebidrag eller vedtak om bidragsforskudd.
 • Bekreftelse på sosiale eller medisinske problemer.
 • Søknad om dyrehold.
 • Hvis du har andre vedlegg, oppgi hvilke.

Fyll ut søknadsskjema og signér.

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden, kan du kontakte NAV

Send inn søknaden, enten med vanlig post, levér den til NAV eller på Kundetorget på rådhuset


Hva skjer videre?

 • Søknaden behandles så snart som mulig, det kan være du blir innkalt til en samtale.
 • Vi vurderer om du oppfyller vilkårene, og du får skriftlig beskjed om du blir satt på venteliste eller om du får avslag på søknaden din.
 • Er det flere søkere enn det er ledige boliger, må vi prioritere mellom søkerne med størst behov.
 • Ved tildeling av bolig får du skriftlig beskjed om hva slags bolig du har fått.
 • Leieavtalen varer normalt 3 år, og kan forlenges dersom du fremdeles fyller vilkårene for å leie kommunal bolig.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til avdelingen som har fattet vedtaket.


Nyttige lenker


Kontakt avdeling

Eiendomsavdeling

Back to top