Dokumentasjon - pandemi


Formål og omfang

Barnehagen skal dokumentere hva som er gjort i forbindelse med pandemien, og følgene dette får for barn og ansatte. Dokumentasjonen kan legges fram ved spørsmål fra foresatte, fra overordnet myndighet eller ved rettstvister. Dokumentasjon er også viktig ved evaluering.


Målgruppe

Ansatte


Ansvar og oppfølging

  • Styrer har ansvaret for å dokumentere tiltakene barnehagen gjør under pandemien. Personlige opplysninger må håndteres på en trygg måte og følge personopplysningsloven.
  • Pedagogisk leder kan gjøre notater om enkeltbarn, men disse må anonymiseres og oppbevares forsvarlig. Dette kan være nødvendig for å registrere forandringer over tid. Disse opplysningene skal leveres barnehageleder eller makuleres.
  • Andre ansatte kan også gjøre notater om enkeltbarn, men disse må anonymiseres og oppbevares forsvarlig. Dette kan være nødvendig for å registrere forandringer over tid. Disse opplysningene skal leveres til pedagogisk leder eller barnehageleder, eventuelt makuleres.

Gjennomføring/aktivitet

Føre logg over tiltak og endringer

Styrer bør føre logg over tiltak og endringer som medfører følger for ansatte og barn i forbindelse med pandemien.

Rapportere konsekvenser for enkeltbarn

Pedagogisk leder eller andre ansatte ved barnehagen skal sørge for at vesentlige konsekvenser for enkeltelever blir rapportert til barnehageleder på en sikker måte, der personvernet blir ivaretatt

Melde bekymring til barnevernet

Når barnehagen skal melde bekymring til barnevernet, er dokumentasjon av observasjoner, samtaler med barnet, spesielle hendelser og annen relevant informasjon av betydning. Barnehagen bør ha rutiner for at en bekymringsmelding sendes gjennom styrer. Rutinen bør også beskrive hvordan barnehagen kan snakke om bekymringen med foreldre/foresatte og eventuelt barnet. En slik rutine fratar likevel ikke den enkelte ansattes selvstendige ansvar for å gi opplysninger til barnevernet dersom styrer verken vil eller gjør det (jf. opplæringsloven § 15-3).

Melde smittetilfeller til kommunelegen

Enhver smitte av koronavirus hos barn og ansatte skal meldes til kommuneoverlegen for at denne skal gi råd og gjøre tiltak for at smitten ikke skal spre seg.


Avvik

Avvik meldes i kvalitetssystemet