De ansattes situasjon - pandemi


Formål og omfang

 • ta ansatte med på råd for å skape størst mulig forutsigbarhet
 • skape forståelse for unntakstilstand og korte frister
 • ta var på de som blir syke

Målgruppe

 • Ansatte

Ansvar og oppfølging

 • Barnehageeier og styrer har ansvar for å følge spillereglene i arbeidslivet som gjelder for ansettelse og permisjon.
 • Verneombud og tillitsvalgte skal påse at de ansattes retter blir ivaretatt.
 • De ansatte må være villige til å gjøre andre oppgaver ved intern omrokering eller permittering.

Gjennomføring/aktivitet

Oppgaver når barnehagen blir stengt Oppfølging og omsorg Barnehageeierne skal sørge for å gi et tilbud til utsatte barn, og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner. Den enkelte barnehage må gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet. Utdanningsdirektoratet har avklart med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet at dette også handler om barn som barnevernet gir hjelpetiltak til, er i fosterhjem eller de som kommunen av andre årsaker mener har et særskilt behov. Det er viktig at skole og barnevern gjør konkrete og individuelle vurderinger av hvilke barn som bør få dette tilbudet.
Styrer må sammen med barnehageeier ta standpunkt til hvem av barnehagens ansatte som har tilstrekkelig arbeid i denne situasjonen, hvem som kan settes til annet relevant arbeid, og hvem som må permitteres. I denne vurderingen skal arbeidsplassens verneombud og tillitsvalgte tas med på råd.

Utføre alternative oppgaver

Ansatte som ikke har tilstrekkelig barnehagerelatert arbeid, eller nøkkelkompetanse som det er mer bruk for andre steder, kan settes til annet arbeid. Her bør verneombud eller tillitsvalgte tas med i drøftingene. Medarbeiderne er enten ansatt ved en offentlig eller privat barnehage. De offentlig ansatte er ansatt i kommuner eller fylkeskommuner. For disse kan alternative kommunale oppgaver relevante. Særlig innen pleie og omsorg vil det være mangel på personell.

Følge karantene- og sykemeldingsregler

 • Det er bare de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, som har rett til sykmelding. Egenmelding skal alltid vurderes før sykmelding.
 • Under korona-pandemien godtar NAV sykmeldinger uten personlig fremmøte hos lege, uavhengig av pasientens diagnose. Det samme gjelder andre typer legeerklæringer. Dette er et unntak fra hovedregelen om at sykmelding krever personlig undersøkelse.
 • Pasienter som er i den gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan ha rett til sykepenger. Dette gjelder også dersom kommunelegen har pålagt pasienten karantene.
 • Pasienter som er i risikogruppen for å bli smittet, har ikke automatisk rett til sykepenger. Dette gjelder for eksempel pasienter som isolerer seg i hjemmet på grunn av smittefare, uten at de selv er syke, smittet eller pålagt karantene. Disse pasientene har ikke rett til sykepenger. De oppfordres til å ta kontakt med arbeidsgiveren sin for å finne løsninger.
 • Arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett til å bruke omsorgsdager når barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Stortinget vedtok 20. mars å fjerne kravet til legeerklæring ved utbetaling av omsorgspenger.

Oppfølging av ansatte som er i karantene eller koronasyke

Vanlig sykefraværsoppfølging kan ikke gjennomføres.

 • All kontakt må skje telefonisk eller digitalt. Benytt anledningen til å ringe og tilby hjelp.
 • Den syke kan ha fra milde til mer alvorlige symptomer. Tilpass kontakten etter tilstanden.
 • Husk å ivareta taushetsplikten.
 • Den syke kan ikke være i kontakt med andre.

Avvik

Avvik meldes i kvalitetssystemet

Back to top