Søknadsportalen

Søknad og tildeling av barnehageplasser foregår elektronisk. Har du barnehageplass fra før, men ønsker å bytte barnehageplass, sender du ny søknad.

Barn med lovfestet rett til plass er garantert et tilbud i hovedopptaket, og retten er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen. Det betyr at barn som fyller ett år innen utgangen av november, og som søker plass innenfor fristen for hovedopptaket, skal ha rett til barnehageplass på Askøy innen utgangen av november gjeldende år.

Dersom barnet fyller ett år i august, september, oktober eller november det året det søkes om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet er født. Du kan ønske oppstart før barnet er ett år, men har ikke rett på plass før den måneden barnet fyller ett år.

Barn uten lovfestet rett vil få tilbud dersom det er ledig plass. Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud.

Søk barnehageplass

Innlogging med MinID eller BankID


Søknadsfrist

Hovedopptaket

Søknadsfrist er 1. mars for plasser som blir ledige fra august.

Søk barnehageplass

Innlogging med MinID eller BankID

Supplerende opptak

Du kan søke om plass hele året.

På grunn av hovedopptaket 1. mars vil det i perioden 2. mars - 1. mai ikke være mulig å foreta endringer på innsendte søknader. Nye søknader kan legges inn.


Krav til søker

 • Du kan søke om barnehageplass i kommunale barnehager i Askøy uten at barnet bor i kommunen, men barnet må ha bostedsadresse i Askøy ved oppstartdato. Private barnehager har egne vedtekter som regulerer opptaket.
 • Du må ha personnummer til deg selv og barnet, samt e-postadresse og mobilnummer. Om du venter på å få personnummer, må du kontakte Sektor barnehage tlf 56 15 89 73.

I hovedopptaket

 • Barn må være fylt ett år innen utgangen av november
 • Barn som fyller ett år innen august må ønske plass innen 31. august
 • Barn som fyller ett år i september må ønske plass innen 30. september
 • Barn som fyller ett år i oktober må ønske plass innen 31. oktober
 • Barn som fyller ett år i november må ønske plass innen 30. november
 • Foresatte må ha søkt om barnehageplass innen 1. mars

Tildelt barnehageplass beholdes fram til 31. juli det året barnet begynner på skolen, så lenge betaling for plass innfris, og barnet bor i Askøy kommune. Dette gjelder kommunale barnehager.


Slik søker du

Når du søker må du logge deg inn med ID-porten eller MinID. BankID kan også benyttes. Du må ha personnummer til deg selv og barnet, samt e-postadresse og mobilnummer. Om du venter på å få personnummer, må du kontakte Sektor barnehage på telefon 56 15 89 73.

1. Finn aktuelle barnehager

 • Du kan sette opp inntil fire barnehager i søknaden.
 • Du kan kun ha én aktiv søknad om gangen.
 • Du kan søke om plass i kommunale og private barnehager i hele kommunen.
 • Noen barnehager tilbyr deltidsplass, men du kan bli tilbudt heltidsplass selv om du har søkt deltidsplass.

2. Sett deg inn i opptakskriteriene

 • Plasser i kommunale barnehager tildeles etter kommunens vedtekter og regler for samordnet opptak.
 • Private barnehager følger regler for samordnet opptak, men kan ha egen opptakskrets og kriterier som bestemmer hvordan plassene tildeles. Vedtektene finner du på de private barnehagenes egne sider.
 • Barnehagene i Askøy
 • Opptakskriterier og prioritet

3. Registrer søknad i søknadsportalen

 • Du må ha personnummer til deg selv og barnet, samt e-postadresse og mobilnummer. Om du venter på å få personnummer, så skriver du inn fødselsdato.
 • Oppgi ønsket startdato. I supplerende opptak, kan du ønske oppstart når du vil i løpet av året. Ved hovedopptak, må ønsket oppstart være i henhold til krav for hovedopptak som står ovenfor.
 • Kryss av for ønsket prioritet om du er i prioritert gruppe, og at vedlegg ettersendes. Ellers blir søknad behandlet uten prioritering.
 • Søker du fortrinn fordi søsken allerede har plass i den omsøkte barnehagen, må det fremkomme i søknaden at barnet har søsken i den barnehage du søker.

4. Send dokumentasjon ved søknad om prioritet

Når det gjelder hovedopptaket må dokumentasjon sendes innen 1. mars.

Tilhører du en av gruppene nedenfor må du sende dokumentasjon i posten til:
Askøy kommune v/ Sektor barnehage
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

 • Barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak fra barnevernstjenesten. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, PPT og/eller sosiale, medisinske institusjoner som bekrefter nedsatt funksjonsevne - Vedtak fra barnevernstjenesten.
 • Barn i en vanskelig livssituasjon og/eller sosiale vansker el. andre særlige behov. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, PPT og/eller sosiale, medisinske institusjoner som bekrefter den vanskelige livssituasjonen.
 • Barn med minoritetsspråklige foreldre. Krav til dokumentasjon: Attestert kopi av pass
 • Barn av enslig forsørger. Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra NAV om enslig forsørgelse og om en er arbeidssøkende, eller bekreftelse fra arbeidsgiver/utdanningssted om en er i arbeid eller utdanning.

Hva skjer videre?

Annen informasjon om det å søke barnehageplass i Askøy


Kontakt

Back to top