Når må du si opp?

Har du har barnehageplass i Askøy kommune, må du sende oppsigelse i søknadsportalen Vigilo hvis du

  • søker plass i annen barnehage i kommunen
  • flytter fra kommunen
  • ikke ønsker videre barnehageplass

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer om, og hvor lenge, du kan beholde plassen etter at du flytter ut av kommunen. Noen private barnehager krever i tillegg at du sender en skriftlig oppsigelse til barnehagen. Se barnehagenes vedtekter.

I kommunale barnehager er det én måneds oppsigelse, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre eller foresatte har tatt imot plassen. Private barnehager kan ha lenger oppsigelsestid. Se barnehagenes vedtekter. Ved overgang til annen barnehage i kommunen, må oppsigelsestid, overgangstidspunkt og betaling avklares med begge barnehagene.

Oppsigelse ved skolestart går automatisk for både private og kommunale barnehager.


Oppsigelse før oppstart

Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt plassen i bruk.


Slik sier du opp/endrer barnehagesøknad

Du sier opp dagens barnehageplass via Vigilo. Noen private barnehager krever i tillegg en skriftlig oppsigelse. 

For å logge inn i foreldreportalen, gå inn via vigilo.no > Logg inn OAS > Askøy kommune. Her logger du deg inn med IdPorten. Du vil da få opp fanen foreldreportal. Under menyvalget barnehageplasser, vil du finne barnets plassering og en knapp som heter oppsigelse. Det samme gjelder dersom du skal søke om endring av oppholdstid eller endre på søknaden.

Vigilo


Permisjon i kommunal barnehage

  • Du kan søke om permisjon fra barnehagen i inntil ett kalenderår. Send søknad til barnehagen. Barnehagestyrer vurderer søknaden og gir sin innstilling til Barnehagesjef i Sektor barnehage, som fatter endelig vedtak.
  • Oppstart etter endt permisjon er ved ledig plass i barnehagen. Ved permisjon som avviker fra barnehageåret, kan det bety at det ikke er ledig plass ved endt permisjon. Plass kan dermed tilbys både en periode før og etter dato for endt permisjon, eventuelt i annen barnehage.
  • Dersom du får innvilget permisjon betaler du ikke for plassen i permisjonsperioden.

Grunnlag for permisjon i kommunal barnehage

  • dersom en av foreldrene har foreldrepermisjon.
  • i spesielle tilfeller som for eksempel alvorlig sykdom hos barnet, foresattes beordring i jobb, og lignende.

Vedtekter for Askøy kommunes barnehager


Permisjon i privat barnehage

I noen private barnehager kan du søke permisjon. Se barnehagens vedtekter om mulighet og prosedyre for permisjon.


 Kontakt

Barnehageadministrasjonen