Kommunen skal føre tilsyn med alle kommunale og private barnehager. Dette følger av bestemmelsene i barnehageloven og i forskrift om miljørettet helsevern. Kommunen fører også tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet.

Det er Sektor barnehage som har ansvar for tilsynet og skal se til at barnehagene følger opp barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Tilsyn kan utføres med skriftlig dokumentasjon fra barnehagene og tilsynsbesøk i barnehagen.

Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet kan kommunen gi pålegg om at dette skal rettes opp innen en gitt frist. Dersom fristen ikke overholdes, kan kommunen stenge barnehagen for en periode. Dersom forholdene ikke lar seg rette kan kommunen vedta at barnehagen stenges permanent.


Samarbeid om tilsyn i Region Vest

Askøy kommune har et interkommunalt samarbeid i Region Vest med Øygarden kommune om tilsyn av barnehagene. Dette gjennomføres med et stedlig tilsyn minimum hvert 4. år. Tilsynsbesøket foretas av tilsynspersoner fra Øygarden kommune.

  pdf Brosjyre interkommunalt tilsyn (382 KB)

  pdf Interkommunal plan for tilsyn av barnehager i Øygarden og Askøy kommune bokmål (302 KB)


Barnas miljø i barnehagene

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern omhandler blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, hygieniske forhold, internkontroll og andre helsemessige faktorer. Barn skal beskyttes mot risiko i barnehagen, og har rett til et helsefremmende miljø. Det er kommunens helsetjeneste som fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern. Andre instanser som kan føre tilsyn med barnehagene:

  • Brannvesenet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med barnehagene innenfor sine områder
  • I tillegg føres det tilsyn med barnehagenes uteområde etter forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Vil du vite mer?


Kontakt