Språkarbeid

Å støtte barns språkutvikling er en av barnehagens kjerneoppgaver. Språk, begrepsforståelse og evne til å kommunisere med andre er en forutsetning for å kunne delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap. Alle barn i barnehage skal få språkstimulering tilpasset eget mestringsnivå, og ekstra språkstøtte ved behov.

I Askøy har vi gjennom mange år hatt et stort fokus på språkutvikling og gode språkmiljøer i barnehagene. Barnehagen skal i tett samarbeid med foreldrene bidra til at barn utvikler gode språkferdigheter før skolestart. For å få til dette skal barnehagene:

 • Ha ansatte med god kompetanse om barns språkutvikling, og som er bevisst på betydningen av språk.
 • Ha ansatte som er bevisst sin viktige rolle som språklig forbilde.
 • Ha ansatte med god kompetanse på hvordan man tilrettelegger for gode og varierte språkmiljøer for alle barn.
 • Ha ansatte som jobber systematisk med språkstimulering, og bruker aktivt observasjon for å kunne fange opp barn som trenger ekstra støtte og tiltak i sin språkutvikling.
 • Gi råd til foreldre om språk, blant annet i foreldresamtaler og på foreldremøter.
 • Evaluere språkmiljøet i barnehagen hvert år og sette inn tiltak.
 • Informere skolen om barnets språkferdigheter før skolestart, hvis foreldrene samtykker.

 • Last ned Språkveileder for barnehagene i Askøy

Psykososialt barnehagemiljø, jfr. barnehageloven kap. VIII, § 41-43.

Forskning viser at mobbing forekommer i barnehagen. Barnehagen er en viktig arena der en kan jobbe forebyggende. 

I Sektor barnehage er våre målsettinger:

 • En varig handlingsendring hos barnehageansatte i Askøybarnehagene i hvordan mobbing håndteres.
 • Alle barnehageansatte har gjennomført en opplæringspakke - der målet er å få en felles forståelse og grunnlagskompetanse i arbeid med mobbing.
 • Alle ansatte skal være godt rustet til å jobbe forebyggende, kunne avdekke mobbing, og sette inn tiltak og håndtere mobbing om det skjer.
 • Vi skal ha gode barnehager med trygge voksne som er gode rollemodeller og som følger med, tar ansvar og griper inn når uønskede hendelser skjer

 

Plan mot mobbing for barnehagene i Askøy kommune


 

 


Vil du vite mer


Kontakt