Språkarbeid

Å støtte barns språkutvikling er en av barnehagens kjerneoppgaver. Språk, begrepsforståelse og evne til å kommunisere med andre er en forutsetning for å kunne delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap. Alle barn i barnehage skal få språkstimulering tilpasset eget mestringsnivå, og ekstra språkstøtte ved behov.

I Askøy har vi gjennom mange år hatt et stort fokus på språkutvikling og gode språkmiljøer i barnehagene. Barnehagen skal i tett samarbeid med foreldrene bidra til at barn utvikler gode språkferdigheter før skolestart. For å få til dette skal barnehagene:

 • Ha ansatte med god kompetanse om barns språkutvikling, og som er bevisst på betydningen av språk.
 • Ha ansatte som er bevisst sin viktige rolle som språklig forbilde.
 • Ha ansatte med god kompetanse på hvordan man tilrettelegger for gode og varierte språkmiljøer for alle barn.
 • Ha ansatte som jobber systematisk med språkstimulering, og bruker aktivt observasjon for å kunne fange opp barn som trenger ekstra støtte og tiltak i sin språkutvikling.
 • Gi råd til foreldre om språk, blant annet i foreldresamtaler og på foreldremøter.
 • Evaluere språkmiljøet i barnehagen hvert år og sette inn tiltak.
 • Informere skolen om barnets språkferdigheter før skolestart, hvis foreldrene samtykker.

 • Last ned Språkveileder for barnehagene i Askøy

Sammen mot mobbing i barnehagen 2016-2020

Kommunalavdeling oppvekst innfører programmet «Mobbefri oppvekst» 2016-2020, der PPT, Kultur, Barnehage og Skole arbeider med prosjekter i sine avdelinger. Programmets formål er at alle barn i Askøy skal ha et oppvekstmiljø preget av trygghet og inkludering, og et læringsmiljø uten mobbing. Alle barn skal oppleve vennskap og tilhørighet som er et viktig grunnlag for en god folkehelse, for læring og utvikling, og et godt liv.

Mobbing er et alvorlig problem for dem det gjelder, og opplevelsen av å bli utestengt og krenket med ord og handlinger, er like vond uavhengig om vi kaller det mobbing, trakassering eller krenking. Begrepet mobbing brukes med den største selvfølgelighet relatert til barn i skolealder. både i media og det politiske landskapet, i form av både mobbeplaner, mobbeprogrammer. I barnehagen er begrepet mobbing, mobbeoffer, mobber anvendt i langt mindre grad. Det kan være vanskelig å definere atferden blant barnehagebarn som mobbing. Dette kan handle om en vegring mot å innse at også små barn kan plage og trakassere hverandre. «De er jo bare barn», «det er en del av læring og utvikling», «små barn har jo ikke onde hensikter» osv. Forskning viser at mobbing forekommer i barnehagen, og barn/ungdommer som er blitt mobbet, forteller at det startet her. Barnehagen er således en viktig arena der en kan jobbe forebyggende. Vi må ha gode barnehager med trygge voksne som er gode rollemodeller og som følger med, tar ansvar og griper inn når uønskede hendelser skjer. Barnehagene må være godt rustet til å kunne avdekke mobbing, og sette inn tiltak og håndtere mobbing om det skjer.

Målsetting for programmet i Kommunalavdeling oppvekst:

1. Redusere omfanget av mobbing

2. Gjennomføre prosjektene "Læringsmiljø", "Skolevegring", "Frivilligheten", "Medvirkning for mobbefri oppvekstmiljø", "Sammen mot mobbing i barnehagen". (Barnehagen har to ulike prosjekter: "Læringsmiljø" i samarbeid med Udir og "Sammen mot mobbing" i samarbeid med forskningsmiljøet RKBU Vest.) Prosjektene skal samlet bidra til tryggere oppvekst. Det skal utvikles metodikk, verktøy, standarder og tverrfaglige samarbeidsarenaer.

3. Antall klagesaker til Fylkesmannen i Hordaland skal reduseres til 0 innen 2021 og skolene skal sikre at samtlige saker får behandling etter kvalitet tilsvarende Kap 9a. i Opplæringsloven.

4. Sikre at ingen mobbeutsatte barn og unge «går under radaren» og ikke blir oppdaget.

I Barnehage er våre målsettinger:

 • En varig handlingsendring hos barnehageansatte i Askøybarnehagene i hvordan mobbing håndteres.
 • Alle som jobber i barnehagene får en opplæringspakke - der målet er å få en felles forståelse og grunnlagskompetanse i arbeid med mobbing.
 • Alle ansatte skal være godt rustet til å jobbe forebyggende, kunne avdekke mobbing, og sette inn tiltak og håndtere mobbing om det skjer.
 • Vi skal ha gode barnehager med trygge voksne som er gode rollemodeller og som følger med, tar ansvar og griper inn når uønskede hendelser skjer

Oppstart av prosjekter i Barnehage er november / desember 2016.

Plan mot mobbing for barnehagene i Askøy kommune


Kreativ bruk av digitale verktøy

Askøy kommune har våren 2016 utlyst prosjektmidler der barnehagene kan delta i kompetansenettverk der mål er å styrke barnehagene i kreativ bruk av digitale verktøy.

Krav til deltagelsen i nettverkene og midler som tildeles:

 • 2-4 pedagoger fra den enkelte barnehage deltar i nettverk sammen med 4-7 barnehager, der man sammen prøver ut og deler erfaringer og kompetanse
 • Deltagende pedagoger i nettverket skal drive arbeid videre i egen barnehage, med å prøve ut og videreføre kompetanse til personale i egen barnehage
 • Det er obligatorisk å følge nettverkssamlingene (min. 4 pr. år), og følge opp arbeid i egen barnehage
 • Pedagogene skal lage en fremdriftsplan med mål og tiltak for arbeidet i nettverket, og en prosjekt/fremdriftsplan med mål og tiltak for arbeidet i egen barnehage
 • Det blir minimum en fellessamling pr. år der alle etablerte nettverkene i kommunen deltar
 • Alle barnehagene forplikter seg til å dele erfaringer med andre barnehager i kommunen, der det bl.a. blir en delingskonferanse. Andre arenaer og distribusjon av dokumenter innad i kommunen kan også være aktuelt
 • Hver barnehage lager en kortfattet sluttrapport ut fra gitte områder

Handlingsplan IKT for kommunale barnehager


Opplæringspakken

Opplæringspakken har som mål å styrke barnehagens kompetanse i å identifisere og bistå utsatte barn, og bidra til at flere barn får god hjelp tidlig i livet. Målgruppen er styrere og pedagogiske ledere i alle barnehager.

Styrere og pedagogiske ledere deltar på 3 opplæringsdager og 5 veiledningssamlinger, og må lese et fast pensum knyttet til dette. Tema for opplæringen er:

 • Tilknytningsteori og neurobiologi
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Barn i risikogrupper
 • Omsorgssvikt og signaler hos barn
 • Overlevelsesstrategier hos barn, foreldre og profesjonelle
 • Mål og metoder i arbeidet med disse barn i barnehagen
 • Arbeid med foreldre

Utviklingsprogram for pedagogiske ledere

I 2015/2016 arrangeres lederutviklingsprogrammet TYDELIG, TRYGG og MODIG ledelse for pedagogiske ledere med 5 samlinger med følgende hovedtema

 • Lederrollen - bevissthet om egen lederrolle
 • Kommunikasjon - Væremåte og kommunikasjonsstil
 • Arbeidsmiljø - - nøkler for å skape gode arbeidsmiljø
 • Konflikthåndtering - Hva skjer i konflikter og redskap for å håndtere de
 • Organisasjonsledelse - Lederstil, roller, organisasjonsutvikling

Programmet forsetter ytterligere for denne gruppen i barnehageåret 2016/2017.


Vil du vite mer


Kontakt

Back to top