God dialog mellom barnehage og hjem er viktig. Barnehagen skal legge til rette for at foresatte får mulighet til å påvirke tilbudet.


Foreldremøter

Holdes for alle foreldrene i barnehagen. I Askøy kommune har vi laget et program med ulike tema som skal tas opp på foreldremøtene i både barnehage og skole.

  • Tilknytning og barns viktige relasjoner
  • Bygging av barnets selvbilde
  • Grensesetting, oppdragerfokus. Forebygging og lure grep i dag som vi høster av senere
  • Språkutvikling
  • Vennskap, mobbing
  • Sosial kompetanse, empati, sosial tilhørighet
  • Folkehelse med temaene kosthold og fysisk aktivitet

Foreldresamtaler

En samtale mellom foreldre og barnehagens personale der man snakker om barnets trivsel, utvikling og aktiviteter i barnehagen. Samtalen er individuell og skal holdes minst to ganger i året i kommunale barnehager.


Startsamtale

Barnehagen er en arena der barnet kommer til å tilbringe mange timer av dagen sin. Dette er en oppgave som tas på alvor, og det er ønskelig å få et best mulig utgangspunkt for å kunne møte barnet på en god måte. Da er det viktig med et godt samarbeid med foreldre. Barnehagen trenger informasjon om hvem barnet er og hvilke erfaringer barnet har gjort seg så langt i livet. Alle barnehager i Askøy kommune tilbyr en startsamtale før oppstart eller i løpet av den første tiden i barnehagen.

Foreldrerådet

Består av alle foreldrene i barnehagen, jmf. Lov om barnehager § 4. I mange barnehager velger man representanter til et arbeidsutvalg for foreldrerådet (FAU).


Samarbeidsutvalget (SU)

Består av foreldre og ansatte i barnehagen, jmf. Lov om barnehager § 4. Barnehagens eier kan også delta. Det er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplanen, og drøfter barnehagens innhold og prioriteringer.


Vil du vite mer?


Kontakt

Back to top