Barnehagen skal legge til rette for et godt foreldresamarbeid. Foreldre skal få medvirke i den individuelle tilretteleggingen av barnets tilbud og i barnehagens arbeid. Sammen skal foreldre og barnehage skape en god dialog basert på trygghet og tillit, som er avgjørende for barnas trivsel og utvikling. Foreldre bidrar også til medvirkning gjennom den årlige brukerundersøkelsen, som er av betydning for barnehagens videre kvalitetsutvikling.


Startsamtale

Barnehagen er en arena der barnet kommer til å tilbringe mange timer av dagen sin. Dette er en oppgave som tas på alvor, og det er ønskelig å få et best mulig utgangspunkt for å kunne møte barnet på en god måte. Da er det viktig med et godt samarbeid med foreldrene. Barnehagen trenger informasjon om hvem barnet er og hvilke erfaringer barnet har gjort seg så langt i livet. Alle barnehager i Askøy kommune tilbyr en startsamtale før oppstart eller i løpet av den første tiden i barnehagen.

Informasjonsskriv om startsamtalen 

Invitation to parents for a social interview from kindergartens in Askøy (English)

Rozmowa wstępna w przedszkolach w Askøy kommune (polsk)


Foreldremøter

God dialog mellom foreldre og barnehage er uvurderlig for barns trivsel og utvikling i barnehagen, og for å etablere et godt samarbeid er foreldremøter et viktig verktøy. Foreldremøtene bør ha en form som gjør at foreldrene og de ansatte kan bli bedre kjent med hverandre og at aktuelle temaer belyses og drøftes. Temaer på møtene kan være:

  • Tilknytning og barns viktige relasjoner
  • Oppdragerrollen
  • Grensesetting
  • Vennskap
  • Mobbing
  • Sosial kompetanse, empati og sosial tilhørighet
  • Livsmestring og folkehelse

Foreldresamtaler

Samtale mellom foreldre og barnehagens personale der man snakker om barnets trivsel og utvikling. Foreldresamtalen er en anledning for begge parter til å fortelle om barnets situasjon hjemme og i barnehagen slik at alle de voksne rundt barnet kan hjelpe til med å skape en trygg og god barnehagehverdag. Samtalen er individuell og skal holdes minst to ganger i året i kommunale barnehager.


Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.


Samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget skal sikre samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Styrer sørger for at saker av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet forelegges samarbeidsutvalget. Utvalget består av representanter fra foreldre og personalet i likt antall, samt en representant fra eier, jf. Lov om barnehager § 4. Styrer møter og har uttalerett. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget fastsetter årsplanen, og drøfter barnehagens innhold og prioriteringer.


Vil du vite mer?

Les mer på nettsidene til Foreldreutvalget for barnehager

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Lov om barnehager


Kontakt

Barnehageadministrasjonen

Back to top