Samtykke til spesialpedagogisk hjelp fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal tjeneste hjemlet i Opplæringsloven § 5-6. PPT er organisert i et Barnehageteam og et Skoleteam. Barnehageteamet består av spesialpedagog, logoped og psykolog. Tjenesten er kommunens sakkyndige organ når det gjelder spesialpedagogisk hjelp og undervisning for barn i alderen 0 – 16 år,

For barn under skolepliktig alder, utarbeider PPT sakkyndige vurderinger om spesialpedagogisk hjelp. Den sakkyndige vurderingen består av en utrednings-, og en tilrådingsdel. Vurderingen sendes deretter til avdelingen (Barnehage eller Skole), som fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Før det fattes vedtak om å sette i gang den spesialpedagogiske hjelpen, skal det foreligge samtykke fra foreldre eller foresatte.

Samtykke sendes Askøy Kommune, Fagavdeling barnehage, Avd. for pedagogiske støttetjenester v/Betty Føli, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

For samtykkeskjema: kontakt avdelingen