Samtykke til spesialpedagogisk hjelp 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal tjeneste hjemlet i opplæringslova § 5-6. PPT er organisert i et barnehageteam og et skoleteam. Barnehageteamet består av spesialpedagog, logoped og psykolog. Tjenesten er kommunens sakkyndige organ når det gjelder spesialpedagogisk hjelp og undervisning for barn i alderen 0 – 16 år,

For barn under skolepliktig alder, utarbeider PPT sakkyndige vurderinger om spesialpedagogisk hjelp. Den sakkyndige vurderingen består av en utrednings-, og en tilrådingsdel. Vurderingen sendes deretter til avdelingen (Barnehage eller Skole), som fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det fattes vedtak (§ 19 b Samarbeid med barnets foreldre). Begge foreldrene må skrive under på samtykke.

Samtykke sendes Askøy Kommune, Barnehage, Avd. for pedagogiske støttetjenester, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.
For samtykkeskjema: kontakt avdelingen

 

 

Back to top