Tilbudet er rettet mot barn mellom 1 – 6 år som av ulike årsaker lever i en vanskelig livssituasjon, eller i akutt krise.

I samarbeid med foreldre, barnehage og evt. andre instanser vil reisepedagog kartlegge behovet rundt det enkelte barn, og tiltak vil bli iverksatt.

Tilbudet inneholder veiledning til personalet, foreldre og direkte oppfølging av enkelt barn.