Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Fra 1. januar 2021 vil husholdninger med inntekt under 592 167 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling. Fra samme dato er maksimalprisen for barnehageplass 3 230 kroner per måned. Matpenger til barnehagen kan komme i tillegg til foreldrebetalingen.

Du må selv søke om å få redusert foreldrebetaling dersom du har lav inntekt, dette går ikke automatisk. Det må søkes hvert år innen 1. juli.

Barn som har rett på reduksjon i foreldrebetaling kan også ha rett til gratis kjernetid i barnehagen. Dette gjelder 2., 3-, 4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt. Her er inntektsgrensen 566 100 kroner. Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra verdien av de 20 gratistimene.

Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene, men endringene i forskriften omfatter både de kommunale og ikke-kommunale barnehagene. Søknaden gjelder for ett barnehageår om gangen.

Husholdningens inntektsopplysninger oppgis ikke til barnehagen.

Søknad

Du søker reduksjon i foreldrebetalingen via foreldreportalen i Vigilo. Søknader mottatt før 1. juli får virkning fra 1. august. Ellers vil vedtak gjelde fra den 1. i påfølgende måned etter at søknaden er mottatt. 

Det må søkes for hvert barnehageår, og vi oppfordrer alle til å sende søknad innen 1. juli. Ved manglende dokumentasjon på inntekt, avslås søknaden, og det må søkes på nytt. Dette kan utsette en evt. reduksjon i foreldrebetalingen.

Barnehageplass i annen kommune

Har barnet bostedsadresse i Askøy kommune og barnehageplass i annen kommune, sendes søknad om reduksjon i foreldrebetalingen i eget skjema ved å klikke inn på denne linken; søknadsskjema 

 

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og den nasjonale ordningen med gratis kjernetid.

  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
  • Les mer om ordningen på utdanningsdirektoratet sine sider.

Slik søker du

  • Du søker via foresattportalen i Vigilo.
  • Du skal sende ett skjema for hvert barn.
  • Foresattes skattemelding(er) skal legges ved søknaden som dokumentasjon (tidligere kalt selvangivelse). Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter.
  • Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.
  • Dersom det er vesentlige endringer i inntekt i fht skattemeldingen, må annen relevant dokumentasjon legges ved. Dette kan være de 3 siste lønnsslippene fra arbeidsgiver, vedtak fra Nav, studentbevis eller bekreftelse på studier.
  • Ved manglende dokumentasjon på husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt, vil søknaden bli avslått, og det må søkes på nytt.

Kontakt:

Barnehageadministrasjonen

Back to top