En nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen ble innført 1. mai 2015. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. For barnehageåret 2018/2019 vil husholdninger med inntekt under 541 500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling. Fra 1. august 2019 er maksimalprsien 3 040 kroner per måned og inntektgrensen er 557 333 kroner. Matpenger til barnehagen kan komme i tillegg til foreldrebetalingen.

Du må selv søke om å få redusert foreldrebetaling dersom du har lav inntekt, dette går ikke automatisk. Det må søkes hvert år.

Barn som har rett på reduksjon i foreldrebetaling kan også ha rett til gratis kjernetid i barnehagen. Dette gjelder 3-, 4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt. Her er inntektsgrensen 533 500 kroner. Fra 1. august 2019 settes inntektsgrensen til 548 500 kroner, og da utvides retten til også å gjelde 2- åringer. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra verdien av de 20 gratistimene.

Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene, men endringene i forskriften omfatter både de kommunale og ikke-kommunale barnehagene. Søknaden gjelder for ett barnehageår om gangen.

Søknad

Du søker på fastsatt skjema, som er elektronisk. Søker du før den 15. i måneden, vil vedtaket gjelde fra den 1. samme måned. Søker du etter den 15. i måneden, vil vedtaket gjelde fra den 1. i påfølgende måned.

Det må søkes for hvert barnehageår, og vi oppfordrer alle til å sende søknad innen utgangen av juni.

Krav til søker

Inntektsgrenser

  • For barnehageåret 2018/2019 gjelder det husholdninger med en samlet årsinntekt som er lavere enn 541 500 kroner som skal betale maks seks prosent av inntekten. Fra 1. august 2019 er inntekstsgrensen 557 333 kroner.
  • Søkes det også om gratis kjernetid er inntektsgrensen 533 500 for barnehageåret 2018/2019. Fra 1. august 2019 er inntektsgrensen 548 500 kroner.

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og den nasjonale ordningen med gratis kjernetid.

  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
  • Les mer om ordningen på utdanningsdirektoratet sine sider.

Slik søker du

  • Du benytter vårt elektroniske søknadskjema
  • Du skal sende ett skjema for hvert barn.
  • Foresattes skattemelding(er) skal legges ved søknaden som dokumentasjon (Tidligere kalt selvangivelse). Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter.
  • Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen. Finn frem relevant dokumentasjon

Kontakt:

Fagavdeling barnehage