Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Fra 1. januar 2021 vil husholdninger med inntekt under 592 167 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling. Fra samme dato er maksimalprisen for barnehageplass 3 230 kroner per måned. Matpenger til barnehagen kan komme i tillegg til foreldrebetalingen.

Du må selv søke om å få redusert foreldrebetaling dersom du har lav inntekt, dette går ikke automatisk. Det må søkes hvert år innen 1. juli for at reduksjonen skal være gjeldende fra nytt barnehageår.

Barn som har rett på reduksjon i foreldrebetaling kan også ha rett til gratis kjernetid i barnehagen. Dette gjelder 2-, 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt. Her er inntektsgrensen 566 100 kroner. Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra verdien av de 20 gratistimene.

Gratis kjernetid i barnehagen

Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene, men endringene i forskriften omfatter både de kommunale og ikke-kommunale barnehagene. Søknaden gjelder for ett barnehageår om gangen.

Husholdningens inntektsopplysninger oppgis ikke til barnehagen.

Søknad

Du søker reduksjon i foreldrebetalingen via foreldreportalen i Vigilo. Søknad om redusert foreldrebetaling må sendes hvert år og senest innen 1. juli for at reduksjonen skal være gjeldende ved nytt barnehageår. Pga ferieavvikling i administrasjonen i Sektor barnehage, kan søknader mottatt etter 1. juli ikke bli behandlet før august.

Reduksjonen vil likevel ha virkning fra nytt barnehageår, men kommer da på faktura i september. Dvs. at faktura i august må betales i sin helhet, og for mye innbetalt blir trukket fra på neste faktura. Søknader uten tilstrekkelig dokumentasjon på inntekt vil bli avvist, og det må søkes på nytt. Dette kan utsette en evt. reduksjon i foreldrebetalingen.

Ellers vil vedtak gjelde fra den 1. i påfølgende måned.

Barnehageplass i annen kommune

Har barnet bostedsadresse i Askøy kommune og barnehageplass i annen kommune, sendes søknad om reduksjon i foreldrebetalingen i eget skjema:

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid GJELDER BARN MED BARNEHAGEPLASS I ANNEN KOMMUNE.

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og den nasjonale ordningen med gratis kjernetid.

  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
  • Les mer om ordningen på utdanningsdirektoratet sine sider.

Slik søker du

  • Du søker via foresattportalen i Vigilo.
  • Du skal sende ett skjema for hvert barn.
  • Foresattes skattemelding(er) skal legges ved søknaden som dokumentasjon (tidligere kalt selvangivelse). Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter.
  • Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.
  • Dersom det er vesentlige endringer i inntekt i fht skattemeldingen, må annen relevant dokumentasjon legges ved. Dette kan være de 3 siste lønnsslippene fra arbeidsgiver, vedtak fra Nav, studentbevis eller bekreftelse på studier.
  • Ved manglende dokumentasjon på husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt, vil søknaden bli avslått, og det må søkes på nytt.

Kontakt:

Barnehageadministrasjonen

Back to top