Lovpålagte kriterier for prioritet

 • Barn med nedsatt funksjonsevne.
  • Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog, logoped, PPT eller sosiale medisinske institusjoner som bekrefter nedsatt funksjonsevne.
 • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for.
  • Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barneverntjenesten.
 • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten.
  • Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barneverntjenesten

Kommunale kriterier for prioritet i tillegg til de lovpålagte

 • Barn som er i en vanskelig livssituasjon på grunn av sykdom og lignende, eller har sosiale vansker, eller som av andre grunner har særlige behov.
  • Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog eller sosiale medisinske institusjoner som bekrefter den vanskelige livssituasjonen.
 • Barn der begge foreldre er tospråklige, minoritetsspråklige, med unntak av svensk og dansk.
  • Krav til dokumentasjon: Pass.
 • Barn av eneforsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller utdanning.
  • Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra NAV om enslig forsørgelse og om en er arbeidssøkende, eller bekreftelse fra arbeidsgiver, utdanningssted om en er i arbeid eller utdanning.
 • Søsken av barn som allerede har plass i den barnehagen det søkes til.
  • Krav til dokumentasjon: At det fremkommer i søknaden at barnet har søsken i den barnehage det søkes i.

Private barnehager har egne vedtekter med egne opptakskriterier som bestemmer hvordan plassene tildeles.Vedtektene finner du på de private barnehagenes hjemmesider.

Barnehagene i Askøy

Dersom det søkes om prioritet til barnehageplass, må nødvendig dokumentasjon sendes til Askøy kommune, Sektor barnehage, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Vedtekter for Askøy kommunes barnehager

Kontakt:

Barnehageadministrasjonen

Back to top