Barn med nedsatt funksjonsevne og barn i en vanskelig livssituasjon skal få et godt og tilrettelagt tilbud. Barn under opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp etter Opplæringsloven § 5-7.I de aller fleste tilfeller vil det ordinære barnehagetilbudet være godt nok til å imøtekomme barnas individuelle behov, men i noen tilfeller kan det være nødvendig med et styrket barnehagetilbud.

Avdeling for pedagogiske støttetjenester har ansvar for å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7, og å sette i verk disse vedtakene.

Barn med nedsatt funksjonsevne kan også trenge særskilt tilrettelegging av fysiske og personalmessige forhold i barnehagen. Avdelingen vurderer søknadene om ekstra tilskudd og tildeler tilskuddet til barnehagene. Tilskuddet kan nyttes til å styrke bemanningen, redusere barnegruppens størrelse, dekke særskilt materiell, osv.

Back to top