Barn som har rett på reduksjon i foreldrebetaling kan også ha rett til gratis kjernetid i barnehagen. Dette gjelder 2-, 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt. Fra 1. august 2021 er inntektsgrensen 583 650 kroner. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra verdien av de 20 gratistimene.

Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene, men endringene i forskriften omfatter både de kommunale og ikke-kommunale barnehagene. Som hovedregel gjelder søknaden for ett barnehageår om gangen.

Du skal sendes ett skjema for hvert barn.


Les mer om ordningen

loading...
Hvem kan søke om gratis kjernetid?

4- og 5-åringer, eller barn med utsatt skolestart fra husholdninger med samlet årsinntekt under 405 000 kroner. Dette gjelder barnehageåret som starter i august det året barnet fyller 4 eller 5 år.

Hva regnes som en husholdning?

Eneforsørgere, ektepar, registrerte partnere eller samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er bosatt i folkeregisteret.

Når skal en søke om reduksjon i foreldrebetaling?

Vanligvis søkes det samtidig med søknad om barnehageplass, enten det skjer ved hovedopptak eller utenom hovedopptak. Siste tilgjengelige selvangivelse(r) skal sendes med søknaden som dokumentasjon.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Skattepliktige kapitalinntekter er blant annet: renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre.

Skattefrie overføringer slik som barnebidrag, kontantstøtte og barnetrygd skal holdes utenfor. Selvstendig næringsdrivende skal levere oppgave over pensjonsgivende inntekt.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Siste års selvangivelse(r). For søknader som gjelder barnehageåret 2015/2016 leveres selvangivelsen for 2014. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntektene. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen er søker pliktig til å opplyse om det.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det blir vesentlige og varige endringer i inntekten til husholdningen. Med vesentlige og varige endringer menes stort inntektstap som følge av utdanning, langtidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Unnlatt melding eller mangelfull dokumentasjon

Eventuelle endringer i lønn eller andre inntekter som kan påvirke beregningsgrunnlaget må snarest mulig meldes til kommunen. Unnlatt melding kan føre til krav om etterbetaling. Ved mangelfull dokumentasjon blir søknaden avslått. Dersom inntektsdokumentasjon leveres for sent vil det ikke bli gitt tilbakevirkende kraft.

Hvis søker ikke kan legge fram selvangivelse?

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen foretar her en skjønnsmessig vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon. Kontakt avdelingen før du fyller ut søknaden.

Hvordan beregnes foreldrebetalingen for en familie som har rett til redusert foreldrebetaling?

Kommunen vil legge sammen personinntekt(er) og kapitalinntekt(er) fra selvangivelsen(e) samt eventuelle andre inntekter det er opplyst om. Hvis samlet inntekt er under grensen (fastsettes for hvert år) beregner avdelingen størrelsen på reduksjonen. (Se eksempel 1 nedenfor).

Eksempel 1: Redusert foreldrebetaling

Husholdningen har en person- og kapitalinntekt på 350 000 kroner.

Foreldrebetalingen skal ikke overstige 6 prosent av inntekten. Dette gir en maksimal foreldrebetaling på 21 000 kroner pr. år.

Med 11 betalingsmåneder blir det 1 909 kroner pr. måned.

Hvis barnet går i barnehage i annen kommune enn der det er folkeregistrert

Det er kommunen hvor barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon:

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Lenker:

Gratis kjernetid i barnehagen

pdf Gebyrer og betalingssatser 2021 rev.8 (2.50 MB)

Utdanningsdirektoratets informasjon om foreldrebetaling

Back to top