Gratis kjernetid i barnehagen

Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen. Dersom barnet har en heldagsplass må du betale for opphold utover de 20 timene.

Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med Reduksjon av foreldrebetaling ut fra inntekt, deretter skal det trekkes fra verdien av de 20 gratistimene.

Barn som kan få gratis kjernetid

Alle 2, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner.

Husholdningens inntektsopplysninger oppgis ikke til barnehagen.

Søknad

Du søker gratis kjernetid i Vigilo. Søknad om redusert foreldrebetaling må sendes hvert år og senest innen 1. juli for at reduksjonen skal være gjeldende ved nytt barnehageår. Pga ferieavvikling i administrasjonen i Sektor barnehage, kan søknader mottatt etter 1. juli ikke bli behandlet før august.

Reduksjonen vil likevel ha virkning fra nytt barnehageår, men kommer da på faktura i september. Dvs. at faktura i august må betales i sin helhet, og for mye innbetalt blir trukket fra på neste faktura. Søknader uten tilstrekkelig dokumentasjon på inntekt vil bli avvist, og det må søkes på nytt. Dette kan utsette en evt. reduksjon i foreldrebetalingen.

Ellers vil vedtak gjelde fra den 1. i påfølgende måned.

Du skal sende ett skjema for hvert barn

Barnehageplass i annen kommune

Har barnet bostedsadresse i Askøy kommune og barnehageplass i annen kommune, sendes søknad om reduksjon i foreldrebetalingen i eget skjema ved å klikke på denne linken;

søknadsskjema

Kommunens ansvar for ordningen

Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene, det omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

De som kan få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage må søke via foresattportalen i Vigilo.

Vedtaket gjelder fra søknadstidspunktet og ut barnehageåret

Søkes det før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Les mer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Kontakt:

Barnehageadministrasjonen

Trenger du mer informasjon?

Mer om gratis kjernetid i barnehagen

Back to top