SLT er et samarbeid mellom Askøy kommune og politiet om kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge.Logo SLT SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak" og er en samhandlingsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. Hensikten er å samordne kunnskap og tiltak på de ulike forebyggingsarenaene. 

Når sektorene møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, og bli kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer, blir det enklere å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes inn tidligere, mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres.


SLT koordinator:

Inger Jørgensen
Telefon 941 64 145
e-post til SLT koordinator


Lenker:

SLT-modellen - Konfliktrådet (konfliktraadet.no)

www.forebygging.no