Kommunalt tilskudd til helse- og levekårstiltak

 • Utvalg for levekår har opprettet en ny tilskuddsordning der formålet er å oppmuntre til frivillige aktiviteter innenfor utvalgets ansvarsområder.
 • Det kan gis tilskudd til personer, organisasjoner, lag og foreninger i Askøy kommune. Tilskuddene til lag og foreninger blir gitt til administrasjon og drift av lag når virksomheten er kontinuerlig.
 • Det gis ikke tilskudd til bygg og anlegg.
 • Størrelsen på tilskuddet blir vurdert ut fra medlemstall, alder på medlemmene og aktivitetsnivå.

Utvalg for levekår sine ansvarsområder

 • Helse- og sosialtjenester
 • Forebyggende og kurativt helse- og sosialarbeid
 • Barnevernstjenester
 • Utekontakt
 • Miljøhygiene
 • Omsorg for eldre og funksjonshemmede
 • Dagsentervirksomhet
 • Likestillings- og mangfoldsaker som berører samfunnet. Det vil si saker om likestilling mellom kjønnene og saker for å hindre usaklig forskjellsbehandling eller trakassering på grunn av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell orientering. 
 • Saker som angår innvandrere eller flyktninger som faller inn under saksområdet til utvalget.

Søknadsfrist