Mål

Sektor skole er administrativ skoleeier og arbeider sammen med skolene for å gi best mulig kvalitet i opplæringen. Skoleeier og skoleledere i Askøyskolen skal være "Best mulig - sammen".

  • Best på deling
  • Best på resultat
  • Best på læringskultur
  • Best på "walk the talk"

Utdrag fra opplæringslova § 13-10:
Kommunen har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.
Kommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte.
Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa. Den årlege rapporten skal drøftast av (politisk) skoleeigar dvs. kommunestyret.


Ansvarsområde

  • Grunnskole
  • Voksenopplæring
  • Logopedi

Askøyskolen består av 17 skoler med til sammen 4250 elever. Av disse er 3 ungdomsskoler og 1 kombinert 1-10 skole.
Askøy voksenopplæringssenter tilbyr introduksjonsprogram og grunnskoleopplæring for voksne.
Logopedi for elever og voksne blir utført av eit eget logopedteam.


Tilbud og tjenester

Temaplan skole 2015-2019 har 3 felles satsingsområder:


Ledelse


Rapporter, dokumenter og skjema

RapporterFelles dokumenter for Askøyskolene


Skjema for askøyskolene

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen

Back to top