Avdelingens ansvarsområder

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens sakkyndige instans, hjemlet i opplæringsloven § 5-6. Alle kommuner skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste.

PPT er sakkyndig i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år og voksne som har rett til spesialundervisning på grunnskolens område (ikke videregående skole/universitet/høyskole). PPT er også sakkyndig i forhold til utsatt/fremskutt skolestart og behov for alternativ skolehverdag/fritak for opplæringsplikten. PPT skal sørge for at blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det.

Dersom du søker hjelp for videregående opplæring er rette instans OT/PPT.


Våre arbeidsområder

 • Sakkyndig vurdering av spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder
 • Sakkyndig vurdering for elever i grunnskolen
 • Sakkyndig vurdering for voksne med rett til spesialundervisning på grunnskolens område
 • Veiledning til barnehage/skole i Ressursteam
 • Støtte/medhenviser til andre instanser

I tillegg driver PPT veiledning for ansatte i barnehage og skole via nettverk.

 • Nettverk for autisme og spekterforstyrrelser
 • Nettverk for Alternativ Supplerende Kommunikasjon
 • Konsultasjonsteam for skolevegring 
 
Før en eventuelt henviser til PPT må barnehage/skole vurdere om barnet kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet, og det må også ha blitt prøvd ut tiltak i barnehage/skole.
PPT stiller krav til kartlegging fra barnehage/skole før en eventuell henvisning, jfr. Pedagogisk Rapport og System for Kartlegging. Alle barnehager/skoler skal drøfte eventuell sak med PPT før henvisning.
 
 • PPT har ikke ansvar for barn med behov for lavterskel logoped. Dette er Barnehage og Skole sitt område. 
 • Har ditt barn ikke mottatt spesialpedagogisk hjelp etter vedtak - kontakt Barnehage
 • Har ditt barn ikke mottatt spesialundervisning etter vedtak - kontakt skolens ledelse 

Saksgang

1. Foresatte (fortrinnsvis i samarbeid med barnehage/skole) sender henvisning til PPT.
2. PPT vurderer etter utredning om barnet har behov for Spesialpedagogisk hjelp i barnehage/Spesialundervisning i skole.
3. Dersom tilrådning av Spesialpedagogisk hjelp/Spesialundervisning, er det Barnehage/Rektor ved den enkelte skole som skal fatte enkeltvedtak.
Vær oppmerksom på at PPT ikke driver utøvende Spesialpedagogisk hjelp/Spesialundervisning. Barnehage/skole har ansvar for den utøvende hjelpen.

Ledelse

Leder: Jan H. Heggertveit 

Kontaktinformasjon PPT

 • Telefon: 56 15 84 50 / 404 07 856
 • Vi har telefontid: mandager  10.00-11.30 og 13.00-14.30. Tirsdag til fredag fra 09:00-11:00 og 12:00-14:00.
 • Du kan også nå oss på e-post:  
 • Besøksadresse: Florvågveien 6, 5300 Kleppestø
 • Postadresse: Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø - husk å merke konvolutt med "Askøy PPT"

Skjema og dokumenter

 • Alle barnehager og skoler i Askøy kommune har tilgang til henvisningsskjema og pedagogisk rapport.
 • Er du foresatt som ønsker å henvise eller ansatt i privatskole kan du få tilsendt skjema på forespørsel til