Konsultasjonsteam for skolevegring – «Skolevegringsteamet»

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) driver et tverrfaglig skolevegringsteam, hvor Helsesykepleiertjenesten og psykolog v/ Origo deltar i konsultasjoner.

Skolevegringsteamet tilbyr konsultasjon i henviste saker for elever i Askøyskolen.

Formålet er å utarbeide en opptrappings- og/eller tiltaksplan som skal bidra til at eleven får oppfylt sin rett og plikt til opplæring.

Her kan du lese mer om Pedagogisk psykologisk tjeneste.


Det er skole og foresatte som er ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av tiltakene, men Skolevegringsteamet vil kunne bistå med råd og evaluering knyttet til gjennomføring og eventuell videre oppfølging i etterkant. PPT ved skolens fastkontakt vil delta i konsultasjonen, for å kunne eventuelt bistå i det videre arbeidet ved behov.

Henvisning til skolevegringsteamet:

  • Henvisning til Skolevegringsteamet skjer via skolen, etter gjeldende rutiner (jfr. internt Kvalitetssystem for Askøy kommune).

    • Kartlegging av skolevegring (SRAS) vedlegges henvisningsskjema.

  • PPT kaller inn elev, foresatte, skole og eventuelle andre til første konsultasjon, og andre konsultasjon i tråd med oppsatt turnusplan.

  • PPT sender ut referat og opptrappingsplan.

    • I saker med behov for langvarig oppfølging kan vi bistå med eventuell viderehenvisning til andre tjenester.


Kontaktinformasjon PPT

Ved spørsmål kan skolen kontaktes, eller ta kontakt med PPT på e-post: eller telefon 56 15 84 50.

Ansvarlig for Skolevegringsteamet er  

Ledelse

Leder PPT Askøy: