Hva gjør vi?

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering tar i mot henvendelser om behov og mulig behov for tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsnivå. Enheten skal ha oversikt over kommunens tilbud og tjenester og kunne veilede brukerne videre slik at de finner det tilbudet de har behov for. 

Målet er

- at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få muligheten til å delta i samfunnet på egne premisser. - At de får nødvendig bistand i tillegg til egen innsats for å oppnå best mulig funksjon, mestring, selvstendighet og sosial deltakelse i samfunnet.

Målgruppen

er innbyggerne i Askøy Kommune med behov for habilitering, rehabilitering, individuell plan og / eller koordinator. Ansatte i kommunen og samarbeidspartnere i annenlinjetjenesten kan få oppdrag som koordinator og/ eller barnekoordinator.

Eksempler på pasientgrupper:

 • Barn med medfødt eller ervervet funksjonstap
 • Eldre med sammensatte sykdomsbilde og funksjonstap
 • Personer med nevrologiske lidelser eller hjerneskader
 • Personer med syns- og / eller hørselstap
 • Personer med brudd eller andre skader
 • Personer med sosiale problemer, atferdsproblemer, psykiske lidelser og rusproblemer
 • Personer med utviklingshemming
 • Personer med langvarige eller kroniske sykdommer, for eksempel:
  • Muskel- og skjelett plager
  • Kols
  • Diabetes
  • Hjerte- og karsykdommer
  • Kreft
  • Reumatiske lidelser
  • Slagrammede (hjerneslag)

Omfanget av tjenestene vil være avhengig av den enkeltes situasjon – Hva som er viktigst og hvor mange personer som skal delta for å gi nødvendig bistand.


Tilbud og tjenester

Individuell plan og koordinator for samordning av kommunens tjenester til deg

Tilbud og tjenester finner dere både under Helse og omsorg, barnehage, Skole og Kultur, idrett og fritid 

Dersom det for eksempel er fritidsaktiviteter eller opptrening i basseng går en inn under Kultur, Idrett og fritid for å se hva kommunen kan tilby.

Du kan også kontakte systemkoordinator som vil hjelpe deg med å finne frem i systemet.

 

Barnekoordinator

For familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, skal kommunen oppnevne en barnekoordinator dersom foreldrene eller den som samtykker på vegne av barnet, ønsker dette.

 Kommunens plikt til å oppnevne barnekoordinator gjelder frem til barnet fyller 18 år. Ordningen kan utvides ved behov. 


Kontakt

Systemkoordinator: Marit Helen Leirheim
Telefon: 56 15 83 83. / Mobil:952 90 344
e-post:

e-post til medlemmene i Koordinerende enhet:
 


Rapporter og dokumenter

Individuell plan


Lenker

Helsedirektoratets veileder om Individuell plan


Ledige stillinger

Oversikt over alle ledige stillinger i kommunen

Back to top