Askøy 2020 - Omstillingsprogram

Askøy 2020 - Omstillingsprogram

Kommunalavdeling levekår ønsker å ha øye for hele mennesket. Det betyr at vi skal ha innbyggernes behov og opplevelse som rettesnor. Vi har satt i gang fem omstillingsprogram frem til 2020, og intensjonen er å tydelig vise hvilke oppgaver vi satser på, og hvordan vi skal gå frem for å løse dem.

Program : Aktiv og trygg omsorg - hele livet

Program : Aktiv og trygg omsorg - hele livet

Hensikten med programmet er at brukere som mottar helse- og omsorgstjenester skal ha kontroll over eget liv og mestre hverdagen.
Program: Barnefattigdom

Program: Barnefattigdom

Hensikten med programmet er å redusere barnefattigdom og konsekvensene av det å vokse opp i lavinntektsfamilier.
Program: Boligsosialt velferdsprogram

Program: Boligsosialt velferdsprogram

Hensikten med programmet er å sikre at alle askøyværinger bor trygt og godt.
Program: En landsby rundt sårbare barn og familier

Program: En landsby rundt sårbare barn og familier

Hensikten med programmet er å fremme sårbare familiers evner til gode valg for seg selv, barns utvikling og framtidsmuligheter.
Program: Inkludering

Program: Inkludering

Hensikten med programmet er å sikre god inkludering og kvalifisering av nyankomne flyktninger som bosettes i Askøy kommune.
Program: Mobbefri oppvekst

Program: Mobbefri oppvekst

Barn og unge skal oppleve trygge og gode oppvekstmiljø, der ingen opplever mobbing eller krenkende ord og handlinger.