Driftsresultat 35,2 millioner

Askøy kommunes regnskap for 2017 viser et netto driftsoverskudd på 35,2 mill., som utgjør 1,6 % av årets driftsinntekter. Etter avsetninger viser årets regnskap et overskudd på 27,6 mill.

Driftsresultatet gjenspeiler en økning i kommunens drift og aktivitetsnivå. Økningen er finansiert av økte skatteinntekter, inkludert eiendomsskatt, og overføringer fra staten. Utgiftene har økt mer enn inntektene, og driftsoverskuddet er noe lavt.

Økning både for driftsinntekter og -kostnader

Driftsinntektene økte med 151,4 mill. (7,6 %) fra 2016 til 2017, til 2 139,2 mill. kroner. Driftsutgiftene økte i samme periode med 194,7 mill. (10,4 %), til 2 064,5 mill. Kommunens brutto driftsresultat i 2017 ble på 74,7 mill. som er 43,3 mill. lavere enn året før. Når vi legger til eksterne finanstransaksjoner (utbytte, renter, avdrag m.m.) og reverserer den regnskapsmessige effekten av avskrivningene, viser regnskapet et netto driftsoverskudd på 35,2 mill. Overskuddet utgjør 1,6 % av årets driftsinntekter. Etter bruk av avsetninger (71,0 mill.) og brutto avsetning til fond (78,6 mill.), viser Askøy kommunes driftsregnskap et regnskapsmessig overskudd på 27,6 mill.

Skattevekst

Endelige tall viser en skattevekst for Askøy på 4,5 % i forhold til 2016. Skatteinntektene er på 83,3 % av landsgjennomsnittet per innbygger. Det er omtrent på samme nivå som i 2016. Landet samlet hadde i 2017 en skattevekst på 4,5 %, noe høyere enn anslaget lagt inn i statsbudsjettet for 2018. Dette hadde, som for 2016, sammenheng med ekstraordinært store uttak av utbytter som følge av skattereformen. Effekten for Askøy i 2017 ble 28,6 mill. i merinntekt gjennom inntektsutjevningen. Frie inntekter (skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt) viser samlet sett en merinntekt på 25,5 mill. I tillegg mottok kommunen ekstra skjønnsmidler på til sammen 2,2 mill.

Betydelige vedlikeholdskostnader

Sum driftsutgifter viser en økning på 10,4 % fra 2016. Veksten innenfor utgifter til lønn og sosiale utgifter var i 2017 på 8,5 % (4,1 % i 2016). Dette gjenspeiler en aktivitetsvekst og styrking av tjenestene. Veksten innenfor kommunalt konsum av varer og tjenester var i 2017 på 10,4 % (4,5 % i 2016). Den betydelige oppgraderingen av vedlikehold utgjør noe av dette. Veksten i posten overføringer skyldes i stor grad vekst i overføringer/tilskudd til private, samt hjelp til livsopphold/boutgifter.

Minimalt låneopptak

Resultat eksterne finanstransaksjoner viser at netto finansutgifter i 2017 ble 2,8 mill. høyere enn året før. I henhold til budsjett, viser finanskapittelet en mindreutgift på 18,3 mill. Renteinntektene har sunket, men det oppveies av lavere renteutgifter. Forholdet skyldes at låneopptaket i året har vært minimalt på grunn av at oppsamlete ubrukte lånemidler har finansiert årets investeringer. Avdrag på lån økte i 2017 med 7,7 mill. i forhold til året før. Kommunens finansielle plasseringer viser en regnskapsmessig nettogevinst på 14,7 mill., hvorav 9,5 mill. er urealisert og skyldes endringer i markedsverdi.

Disponering av driftsresultatet

Netto driftsresultat i 2017 på 35,2 mill. kan brukes til driftsfinansiering av investeringer, dvs. overføringer til investeringsregnskapet, og netto avsetninger. Overføringen på 0,6 mill. i 2017 til investeringsregnskapet gjelder dekning for egenkapitalinnskudd til KLP. I tillegg er det netto avsatt 19,4 mill. til disposisjonsfond og 12,4 mill. er netto brukt av bundne driftsfond. Det regnskapsmessige overskuddet etter netto avsetninger er på 27,6 mill., og representerer et samlet mindreforbruk som kommunestyret kan disponere.

Budsjettavvik

Kommunal- og fagavdelingene hadde i 2017 et samlet merforbruk på 11,6 mill. sammenlignet med justert budsjett. Det tilsvarer 0,8 % av tildelte rammer. Budsjettavvik per kommunal-/fagavdeling fremgår av figuren nedenfor, der mindreforbruk vises som (+) og merforbruk som (-). Det henvises til årsmeldingens tekstdel for forklaringer på budsjettavvikene.


 Grafen viser at kommunalavdeling teknisk hadde et merforbruk på 8,4 millioner, fagavdeling areal og samfunn hadde 4,6 og kommunalavdeling oppvekst 1,1 millioner. Kommunalavdeling levekår hadde et mindreforbruk på 0,8 og kommunalavdeling stab brukte 1,7 millioner kroner mindre enn budsjettert.

 


 

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017

Back to top