Handlingsregel - Lånegjeld


For å styrke kommunens fremtidige økonomiske stilling, ble det i 2016 innført en handlingsregel som tilsier at veksten av lånegjeld som knytter seg til ikke selvfinansierende prosjekter skal begrenses til en økning på 10 % over tid.

Veksten i lånegjeld omfattet av handlingsregelen i 2017 ble på -1,1 % i forhold til året før, en reduksjon fra 1,58 mrd. til 1,56 mrd. Dette skyldes det spesielle forholdet med avvikling av saldo av ubrukte lånemidler. I vedtatt budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 ligger det en gjennomsnittlig årlig lånevekst på 9,1 %.

Handlingsregel - Disponible fond


For å styrke kommunens fremtidige handlingsrom, er det innført en handlingsregel som tilsier at 0,5 % av årets frie inntekter settes av til disposisjonsfond. Med driftsresultat over tid under TBUs minimumsanbefaling kan en slik avsetning bidra til å håndtere uforutsette endringer i inntekter og utgifter.

Av netto frie fondsavsetninger i 2017 på 19 mill., står handlingsregelen for 8 mill. I vedtatt budsjett og økonomi¬plan 2018-2021 er netto avsetninger til frie fond begrenset. En disponering av årets resultat til dette formålet kan bidra til å styrke posten.

Arbeidskapital


Med likviditet menes evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen, som er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er et uttrykk for kommunens likviditet. I nøkkeltalls-sammenheng er det relevant å se arbeidskapitalen i forhold til driftsinntektene. I 2017 er arbeidskapitalen unntatt pensjonsrelatert premieavvik på 20 % (31 % i 2016).

Arbeidskapitalen er redusert med 206 mill. i 2017. Omløpsmidlene er redusert med 169 mill. i løpet av året som følge av at årets investeringer er finansiert med ubrukte lånemidler (overskuddslikviditet). Kortsiktig gjeld er økt med 36 mill. som følge av høyere aktivitetsnivå.

Likviditetsgrad


En annen måte å se på likviditet er å se på forholdstallet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, likviditetsgrad. Jo høyere forholdstallet er, jo bedre er betalingsevnen. I nøkkeltallsammenheng kan det være relevant å se på to forskjellige likviditetsgrader. Forskjellen mellom likviditetsgrad 1 og 2 er at likviditetsgrad 1 tar med alle omløpsmidler, mens det er kun de mest likvide omløpsmidlene som inngår i likviditetsgrad 2.

Tradisjonelt er kravene til god likviditet at likviditetsgrad 1 er større enn 2 og likviditetsgrad 2 er større enn 1. Likviditetsgrad 1 i 2017 er på 2,5 (3,5 i 2016). Likviditetsgrad 2 er i 2017 på 1,8 (2,6 i 2016). Reduksjonen i 2017 forklares med avviklingen av ubrukte lånemidler i 2017. Samlet sett er kommunens likviditet tilfreds-stillende.


 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøu kommunes årsmelding for 2017

Back to top