1.Driftsregnskap 2017

Askøy kommune - Årsregnskap 2017

Økonomisk oversikt driftRegnskap 2017Justert budsjett 2017Opprinnelig budsjett 2017Avvik Justert budsjett vs RegnskapRegnskap 2016%-vis utvikl. 2016-2017
Brukerbetalinger -77.954 -75.404 -75.636 2.550 -75.514 3,2%
Andre salgs- og leieinntekter -147.394 -151.589 -148.885 -4.195 -154.276 -4,5%
Overføringer med krav til motytelse -238.165 -196.705 -185.460 41.460 -216.405 10,1%
Rammetilskudd -796.585 -765.799 -754.397 30.785 -767.299 3,8%
Andre statlige tilskudd -112.304 -105.549 -91.073 6.755 -87.349 28,6%
Andre overføringer 0 0 0 0 0  
Inntekts- og formueskatt -715.329 -718.381 -735.905 -3.052 -684.373 4,5%
Eiendomsskatt -51.428 -51.400 -40.000 28 -2.512 1947,3%
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0  
Sum driftsinntekter -2.139.160 -2.064.828 -2.031.356 74.331 -1.987.728 7,6%
             
Lønnsutgifter 968.412 949.327 941.319 -19.085 904.725 7,0%
Sosiale utgifter 278.705 273.884 265.822 -4.821 244.534 14,0%
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 231.233 198.213 190.759 -33.020 194.672 18,8%
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 389.680 383.470 381.649 -6.210 367.923 5,9%
Overføringer 118.161 115.973 111.448 -2.188 90.128 31,1%
Avskrivninger 95.662 0 0 -95.662 89.583 6,8%
Fordelte utgifter -17.362 -21.544 -25.181 -4.182 -21.774 -20,3%
Sum driftsutgifter 2.064.490 1.899.323 1.865.816 -165.167 1.869.791 10,4%
             

Brutto driftsresultat

-74.669

-165.505

-165.540

-90.836

-117.937

-36,7%

Renteinntekter og utbytte -38.102 -37.451 -35.251 651 -47.027 -19%
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -15.111 -2.700 0 12.411 -11.290 33,8%
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 -510 -100%
Sum eksterne finansinntekter -53.213 -40.151 -35.251 13.062 -58.827 -9,5%
             
Renteutgifter og låneomkostninger 95.943 101.434 108.434 5.491 101.629 -5,6%
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 416 0 0 -416 5.266 -92,1%
Avdrag på lån 91.955 92.100 93.368 144 84.245 9,2%
Utlån 0 0 0 0 0  
Sum eksterne finansutgifter 188.314 193.534 201.802 5.220 191.140 -1,5%
Resultat finanstransaksjoner 135.100 153.383 166.551 18.282 132.313 2,1%
Motpost avskrivninger -95.662 0 0 95.662 -89.583 6,8%

Netto driftsresultat

-35.231

-12.123

1.011

23.108

-75.207

-53,2%

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -45.010 -45.010 0 0 -9.001 400,1%
Bruk av disposisjonsfond -829 -200 0 629 -35 2259,1%
Bruk av bundne driftsfond -25.176 -15.494 -15.694 9.682 -6.821 269,1%
Sum bruk av avsetninger -71.016 -60.704 -15.694 10.311 -15.857 347,8%
Overført til investeringsregnskapet 639 639 0 0 2.836 -77,5%
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0  
Avsetninger til disposisjonsfond 65.198 65.198 9.232 0 20.935 211,4%
Avsetninger til bundne driftsfond 12.777 6.990 5.451 -5.787 22.282 -42,7%

Sum avsetninger

78.614

72.827

14.683

-5.787

46.054

70,7%

Regnskapsmessig

merforbruk / mindreforbruk

-27.632

-0

0

27.632

-45.010

 


2.Skjema 1A og 1B

Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet

Skjema 1A
    
Tall i tusen
KOSTRA-art Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2017 Justert budsjett 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Avvik justert budsjett vs. regnskap Regnskap 2016
  FRIE DISPONIBLE MIDLER          
870 Skatt på inntekt og formue -715.329 -718.381 -735.905 -3.052 -684.373
800 Ordinært rammetilskudd -794.355 -765.799 -754.397 28.555 -767.299
874 Skatt på eiendom -51.428 -51.400 -40.000 28 -2.512
  Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0
810 Andre generelle statstilskudd -82.356 -81.548 -77.322 808 -85.049
Sum frie disponible inntekter -1.643.467 -1.617.128 -1.607.624 26.339 -1.539.233
900. 905 Renteinntekter og utbytte -38.102 -37.451 -35.251 651 -47.027
909 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -15.111 -2.700 0 12.411 -11.290
500 Renteutgifter. provisjoner og andre finansutgifter 95.788 101.434 108.434 5.646 101.523
509 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 416 0 0 -416 5.266
920 Avdrag på lån - inntekter 0 0 0 0 -510
510 Avdrag på lån - utgifter 91.955 92.100 93.368 144 84.245
  Netto finansinntekter og - utgifter 134.946 153.383 166.551 18.437 132.207
530 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0
540 Til ubundne avsetninger 65.198 65.198 9.232 0 20.735
550 Til bundne avsetninger 1.569 1.539 0 -30 3.130
930 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -45.010 -45.010 0 0 -9.001
940 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0
950 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0
  Netto avsetninger 21.757 21.727 9.232 -30 14.864
570 Overført til investeringsregnskapet 639 639 0 0 2.836
  Til fordeling drift  -1.486.126 -1.441.380 -1.431.841 44.746 -1.389.326
  Sum fordelt drift (fra skjema 1B) 1.458.493 1.441.380 1.431.841 -17.114 1.344.315
             
  Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk -27.632 0 0 27.632 -45.010
Ansvar/ Avd.

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet

Regnskap 2017 Justert budsjett 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Avvik just. budsjett vs. regnskap Regnskap 2016
10 Kommunalavdeling stab 90.065 91.728 87.863 1.663 82.972
  Kommunalavdeling oppvekst 726.016 724.942 717.531 -1.074 692.734
  Kommunalavdeling levekår 626.824 627.674 607.699 850 607.703
41 Fagavdeling areal og samfunn 11.267 6.688 9.382 -4.579 8.338
42 Kommunalavdeling teknisk 39.603 31.188 30.900 -8.415 11.707
50 Askøy kirkelige fellesråd 17.102 17.102 16.896 0 16.246
60 Askøyhallene 6.070 6.070 6.070 0 5.770
  Fellesposter:          
700 Tilskudd ressurskrevende brukere -47.842 -54.900 -42.500 -7.058 -43.850
729 Mva. kompensasjon drift -367 0 0 367 -477
728 Mva. kompensasjon investering 0 0 0 0 0
790 Inndekking finans avgiftsfinansierte investeringer 0 0 0 0 0
A 93005 Premieavvik og felles pensjonskostnader -19.907 -9.113 -15.000 10.794 -42.028
A 92000 Lønnavsetningspott 0 0 13.000 0 0
A 91000 / A 93000 Andre fellesposter 9.662 0 0 -9.662 5.201
  Sum fordelt til drift 1.458.493 1.441.380 1.431.841 -17.114 1.344.315

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017

Back to top