BALANSE

Note nr.BALANSE (Tall i 1000 kr)Regnskap 31.12.2017Regnskap 31.12.2016Endring siste år%-vis endr.siste år
  EIENDELER        
  A. Anleggsmidler 5.194.054 4.810.583 383.472 7,4%
4 Faste eiendommer og anlegg 3.119.688 2.904.472 215.217 6,9%
4 Utstyr. maskiner og transportmidler 57.674 38.608 19.066 33,1%
6A. 6B. 11 Utlån 251.650 221.093 30.557 12,1%
3 Pensjonsmidler 1.610.404 1.492.411 117.992 7,3%
5. 6A Aksjer og andeler 154.638 153.999 639 0,4%
1 B. Omløpsmidler 834.616 1.004.011 -169.395 20,3%
18 Kortsiktige fordringer 198.110 205.669 -7.559 -3,8%
3 Premieavvik 121.483 125.208 -3.725 -3,1%
11 Aksjer og andeler 7.909 5.640 2.269 28,7%
  Sertifikater 0 0 0  
11 Obligasjoner 323.188 438.139 -114.951 -35,6%
  Kasse. postgiro. bankinnskudd 183.926 229.355 -45.430 -24,7%
  Sum eiendeler (A + B) 6.028.670 5.814.594 214.076 3,6%
  EGENKAPITAL OG GJELD        
  C. Egenkapital -633.260 -545.430 -87.831 13,87%
12 Disposisjonsfond -100.353 -35.983 -64.370 64,1%
12. 17 Bundne driftsfond -45.178 -58.777 13.600 -30,1%
12 Ubundne investeringsfond -115.804 -116.636 831 -0,7%
12 Bundne investeringsfond -12.358 -2.051 -10.307 83,4%
14 Regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk) -27.632 -45.010 17.378 -62,9%
14 Regnskapsmessig underskudd (merforbruk) 0 0 0  
14 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 0  
14 Endring av regnskapsprinsipper drift -12.616 -12.616 0 0,0%
15 Kapitalkonto -319.320 -274.356 -44.964 14,1%
  D. Gjeld -5.395.410 -5.269.164 -126.246 2,3%
  Langsiktig gjeld -5.098.685 -5.008.773 -89.912 1,8%
3 Pensjonsforpliktelser -2.082.736 -1.962.830 -119.906 5,8%
7 Ihenderhaverobligasjonslån -855.000 -555.000 -300.000 35,1%
7 Sertifikatlån -1.233.480 -1.533.480 300.000 -24,3%
7 Andre lån -927.469 -957.463 29.994 -3,2%
1 Kortsiktig gjeld -296.725 -260.391 -36.334 12,2%
  Kassekredittlån 0 0 0  
18 Annen kortsiktig gjeld -289.306 -253.543 -35.763 12,4%
3 Premieavvik -7.419 -6.849 -570 7,7%
  Memoriakonti        
7 Ubrukte lånemidler 217.653 466.249 -248.596 -114,2%
  Andre memoriakonti 9.735 5.916 3.819 39,2%
  Motkonto for memoriakontiene -227.388 -472.165 244.777 -107,6%
  Sum egenkapital og gjeld (C+ D) -6.028.670 -5.814.594 -214.076 3,6%

 Kleppestø. 31. desember 2017 / 15. februar 2018

Eystein Venneslan
Rådmann


 

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøu kommunes årsmelding for 2017

Back to top