Vedtatt budsjettramme - Kommunalavdeling teknisk

Alle tall i hele tusen

Kommunalavdeling teknisk B 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 30.900 31.703 31.703 31.703 31.703
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 803        
           
Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):     
Avsetning til handlefrihet, (disposisjonsfond)   -50 -51 -52 -53
Økt kapitaldekning, VA   -6.315 -14.632 -25.300 -36.345
Omlegging veilys   -250 -500 -500 -500
Driftskonsekvens, økt areal Tveit skole   0 0 900 900
Driftskonsekvens, økt areal Kleppestø barneskole   0 0 400 400
Oppsigelse av lokaler, Florvåg helsestasjon fra juni 17   -93 -93 -93 -93
Leie Fromreide legesenter, oppsigelse fra mai 17   -78 -78 -78 -78
Leie Strusshamn helsestasjon, oppsigelse fra januar 18   -273 -273 -273 -273
Vedlikehold kommunale skoler   529 -7.841 -8.901 -14.621
Sykkelparkering   0 -100 -100 -100
Tak, Sjoddien og vaskeriet   -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Vedlikehold veier   -329 -329 -329 -329
           
Rammeendringer mellom avdelingene:     
           
Endringer i satser, bruk eller vedtak:     
Avsluttet salg av tjenester til aksjeselskap   -750 -750 -750 -750
Økt leieareal, Energigården, PPT og kjeller, samt senter ut over tillegg 2017   1.530 1.530 1.530 1.530
Økt areal, kontorer i omsorgsbolig Kleppestø 3.etasje.   0 0 0 0
Økt areal, kontorer i omsorgsbolig Kleppestø 2.etasje   0 0 0 0
Økt areal, Håkon Olsenbygget   130 130 130 130
Tap leieinntekter, Kleppestø omsorgsbolig 2.etasje   -813 -813 -813 -813
Tap leieinntekter, avsluttede legekontor, korrigert areal NAV stat   960 960 960 960
Leie tannklinikk   374 374 374 374
Forsikring bygg   700 700 700 700
           
Nye tiltak:     
Økt areal, kontorbrakker Myrane   0 0 0 0
Tilbakeført leietrekk, Florvåg helsestasjon (fra 2017. må betale 2 måneder i 2018)   50 0 0 0
Overtagelse av private veier, 4 km i Storebotn, Stongafjellet og Solåsen   608 608 608 608
Seniorrådgiver samferdsel.,netto effekt   500 500 500 500
Årsverk rådgiver samferdsel, netto   450 450 450 450
Vedlikeholdstiltak barnehage   2.000 2.000 2.000 2.000
Vedlikeholdstiltak kaier og broer   990 990 990 990
Bergensalliansen Brann   100 100 100 100
Budsjettvedtak 14.12.2017: Effektivisering Teknisk   -500 -500 -500 -500
Budsjettvedtak 14.12.2017: Vedlikehold ventilasjon, Terapibadet   1.500 0 0 0
Budsjettvedtak 14.12.2017: Vei til næringspark, Horsøy   0 0 8.500 8.500
Budsjettvedtak 14.12.2017: Skilt   800 800 0 0
Ny netto ramme   32.474 13.886 11.157 -5.609