Tabell: Vedtatt budsjettramme - Kommunalavdeling stab

Tall i hele tusen kroner

Kommunalavdeling stabB 2017B 2018ØP 2019ØP 2020ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 87.863 90.148 90.148 90.148 90.148
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 2.284        
Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):      
Kostnader valgavvikling   -930 0 -930 0
Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)   -469 -477 -484 -493
Omstillingssjef   0 -1.000 -1.000 -1.000
Økt antall lærlinger overført fra Levekår, netto   -100 -100 -100 -100
Rammeendringer mellom avdelingene:      
Årsverk IT (drift av skole-PCer) overført fra Oppvekst i 2017 - reversering   -575 -575 -575 -575
Årsverk Dokumentsenteret (tjenester for selvkost)   -500 -500 -500 -500
Endringer i satser, bruk eller vedtak:          
Drift eiendomsskatt   1.250 1.050 1.050 1.050
Økte kostnader i forbindelse med kjøp av sekretariattjenester til Kontrollutvalget   140 140 140 140
Økt sats politikergodgjørelse 2018   200 200 200 200
Tilskudd til TV aksjonen 2 kroner per innbygger   30 30 30 30
Utvidet hylleplass IKAH   600 600 600 600
Lisenser Microsoft   500 500 500 500
Lisenser ny modul: Agresso, varslingsmodul RiskManager   100 100 100 100
Utvidelse nye lærlingplasser (6 nye i 2017), F 78/17   500 500 0 0
Nye tiltak:      
Digital satsing oppbemanning 2 årsverk, delårseffekt i 2018   1.700 2.000 2.000 2.000
Overføring til regional digital satsning   500 500 500 500
Nettverk IT (1 årsverk)   900 900 900 900
Ordning og avlevering av avsluttede arkiver   2.600 2.600 2.600 2.600
Budsjettvedtak 14.12.2017: Effektivisering i henhold til omstillingstiltak   -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Ny netto ramme   94.594 94.616 93.179 94.100