Velg tabell

 

Tabell: Vedtatt budsjettramme - Kommunalavdeling oppvekst

Tall i hele tusen kroner

Kommunalavdeling oppvekst B 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 717.531 736.187 736.187 736.187 736.187
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 18.656        
           
Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):     
Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)   -3.826 -3.892 -3.956 -4.026
Kompensasjon for elevtallsvekst i 2017. (76 elever. 12 måneder, lærertetthet: 14,4)   1.909 1.909 1.909 1.909
Korreksjon for lavere elevtallsvekst i 2017. (26 færre elever)   -1.119 -1.119 -1.119 -1.119
Kompensasjon for elevtallsvekst i 2018. (96 elever. 5 måneder. lærertetthet: 14,05)   1.808 4.339 4.339 4.339
Konsekvens av elevtallsvekst: undervisningsmateriell   240 490 740 980
Korreksjon for lavere elevtallsvekst i 2017. (26 færre elever): undervisningsmateriell   -65 -65 -65 -65
Ravnanger 4 årsverk - bortfall av statlig finansiering   1.447 1.447 1.447 1.447
Styrking; ny barnehagelov (2 årsverk) - UFO 66/16   700 700 700 700
Redusert saksbehandlingstid. PPT   300 300 300 300
Økt voksentetthet (Innføring av eiendomsskatt)   0 6.900 6.900 6.900
Endret pedagognorm, ny bemanningsnorm, manglende inndekning   2.600 6.900 15.270 24.480
Åpningstider barnehagene Ask og Furuly   0 1.200 1.200 1.200
Sykkel VM 2017   -750 -750 -750 -750
Plan opptrapping bibliotek og litteraturformidling   300 300 300 300
           
Rammeendringer mellom avdelingene:     
Årsverk IT (drift av skole-PCer) overført til Stab i 2017 - reversering   575 575 575 575
Overført folkehelsekoordinator   625 625 625 625
Integreringsmidler (skole)   2.860 2.860 2.860 2.860
Integreringsmidler (barnehage)   1.000 1.000 1.000 1.000
           
Endringer i satser, bruk eller vedtak:     
Ressurstunge brukere - netto effekt   -600 -600 -600 -600
Tilskuddssats, etter prognose for barnetall (fordeling og sammensetning)   -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
Endret pedagognorm, ny bemanningsnorm, - finansiert fra fremlagt statsbudsjett   2.900 2.900 2.900 2.900
Økt foreldreinnbetaling - fremlagt statsbudsjett   -1.633 -1.633 -1.633 -1.633
Effekt av ekstraordinært tilskudd vedlikehold i 2017   0 2.700 0 0
Avslutte økt åpningstid Furuly og Ask barnehage   -167 -520 -1.150 -1.600
Endring tilskudd andre trossamfunn   300 300 300 300
           
Nye tiltak:     
Miljøarbeider. mobbefri oppvekst (5 årsverk. delårseffekt i 2018). UFO 64/17   1.500 3.100 3.100 3.100
Årsverk rådgiver   850 850 850 850
Individuell tilrettelegging og spesialpedagog, -barnehage (1,5 årsverk) kommunale og private   1.020 1.020 1.020 1.020
Effekt av vedlikeholdstiltak, tilskudd private   0 0 5.400 5.400
Sjoddien Strusshamn, drift, renhold, med mer   175 175 175 175
Budsjettvedtak 14.12.2017: Bortfall statlig tilskudd minoritetsspråklige   462 462 462 462
Budsjettvedtak 14.12.2017: Videreføre økt åpningstid Furuly og Ask barnehage   167 520 1.150 1.600
Budsjettvedtak 14.12.2017: Spesialpedagogiske tiltak   500 500 500 500
Budsjettvedtak 14.12.2017: Museum Vest   50 50 50 50
Budsjettvedtak 14.12.2017: Tilskudd, Korpsenes år   100 0 0 0
Budsjettvedtak 14.12.2017: Tiltak, opprydding marin forsøpling   200 200 200 200
Budsjettvedtak 14.12.2017: Bibliotek   400 400 400 400
Ny netto ramme   749.913 769.229 780.484 789.864

Tabell: Vedtatt budsjettramme - Skole

Tall i hele tusen kroner

Skole B 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 370.612 380.248 380.248 380.248 380.248
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 9.636        
           
Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):     
Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)   -1.976 -2.010 -2.043 -2.080
Kompensasjon for elevtallsvekst i 2017 (76 elever. 12 mnd.; lærertetthet: 14,4)   1.909 1.909 1.909 1.909
Korreksjon for lavere elevtallsvekst i 2017. (26 færre elever)   -1.119 -1.119 -1.119 -1.119
Kompensasjon for elevtallsvekst i 2018. (96 elever. 5 måneder, lærertetthet: 14,05)   1.808 4.339 4.339 4.339
Konsekvens av elevtallsvekst: undervisningsmateriell   240 490 740 980
Korreksjon for lavere elevtallsvekst i 2017 (26 færre elever): undervisningsmateriell   -65 -65 -65 -65
Ravnanger 4 årsverk - bortfall av statlig finansiering   1.447 1.447 1.447 1.447
           
Rammeendringer mellom avdelingene:     
Årsverk IT (drift av skole-PCer) overført til Stab i 2017 - reversering   575 575 575 575
Overført folkehelsekoordinator   625 625 625 625
Integreringsmidler   2.860 2.860 2.860 2.860
           
Endringer i satser, bruk eller vedtak:          
Nytt renholdsareal. Kleppestø barneskole og Tveit skole kommer fra 2020   0 0 0 0
Ressurstunge brukere - netto effekt   -600 -600 -600 -600
           
Nye tiltak:     
Miljøarbeider. mobbefri oppvekst. (4 av 5 årsverk. delårseffekt i 2018). UFO 64/17   1.200 2.480 2.480 2.480
Ny netto ramme   387.150 391.177 391.394 391.598

Tabell: Vedtatt budsjettramme - Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Tall i hele tusen kroner

PPT Pedagogisk-psykologisk tjeneste B 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 10.903 11.186 11.186 11.186 11.186
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 283        
           
Rullering av siste økonomiplan:     
Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)   -58 -59 -60 -61
Styrking ny barnehagelov (2 årsverk) - UFO 66/16   700 700 700 700
Redusert saksbehandlingstid. PPT   300 300 300 300
Ny netto ramme   12.128 12.127 12.126 12.125

Tabell: Vedtatt budsjettramme - Barnehage

Tall i hele tusen kroner

Barnehage B 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 310.352 318.421 318.421 318.421 318.421
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 8.069        
           
Rullering av siste økonomiplan:     
Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)   -1.655 -1.683 -1.711 -1.741
Økt voksentetthet (Innføring av eiendomsskatt)   0 6.900 6.900 6.900
Åpningstider barnehagene Ask og Furuly   0 1.200 1.200 1.200
           
Rammeendringer mellom avdelingene:     
Integreringsmidler   1.000 1.000 1.000 1.000
           

Endringer i satser, bruk eller vedtak:     

Tilskuddssats/prognose barnetall, (fordeling og sammensetning)   -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
Endret pedagognorm/ny bemanningsnorm, - finansiert fra fremlagt statsbudsjett   2.900 2.900 2.900 2.900
Endret pedagognorm og ny bemanningsnorm, - manglende inndekning   2.600 6.900 15.270 24.480
Avslutte økt åpningstid, Furuly og Ask barnehage   -167 -520 -1.150 -1.600
Økt foreldreinnbetaling, - fremlagt statsbudsjett   -1.633 -1.633 -1.633 -1.633
Effekt av ekstraordinært tilskudd vedlikehold i 2017   0 2.700 0 0
           
Nye tiltak:     
Årsverk rådgiver   850 850 850 850
Individuell tilrettelegging og spesialpedagog barnehage, (1,5 årsverk), kommunale og private   1.020 1.020 1.020 1.020
Effekt av vedlikeholdstiltak, tilskudd private   0 0 5.400 5.400
Budsjettvedtak 14.12.2017: Videreføre økt åpningstid Furuly og Ask barnehage   167 520 1.150 1.600
Budsjettvedtak 14.12.2017: Spesialpedagogiske tiltak   500 500 500 500
Budsjettvedtak 14.12.2017: Bortfall statlig tilskudd minoritetsspråklige   462 462 462 462
Ny netto ramme   323.365 338.437 349.479 358.659

Tabell: Vedtatt budsjettramme - Fagavdeling kultur og idrett

Tall i hele tusen kroner

Kultur og idrett B 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 25.664 26.331 26.331 26.331 26.331
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 667        
           
Rullering av siste økonomiplan:     
Avsetning til handlefrihet, (disposisjonsfond)   -137 -139 -141 -144
Sykkel VM 2017   -750 -750 -750 -750
Plan opptrapping, bibliotek og litteraturformidling   300 300 300 300
           
Rammeendringer mellom avdelingene:     
           
Endringer i satser, bruk eller vedtak:     
Endring tilskudd andre trossamfunn   300 300 300 300
Nye tiltak:     
Sjoddien Strusshamn, drift. renhold. etc.   175 175 175 175
Miljøarbeider, mobbefri oppvekst (1 av 5 årsverk, delårseffekt i 2018). UFO 64/17   300 620 620 620
Budsjettvedtak 14.12.2017: Museum Vest   50 50 50 50
Budsjettvedtak 14.12.2017: Tilskudd Korpsenes år   100 0 0 0
Budsjettvedtak 14.12.2017: Tiltak opprydding marin forsøpling   200 200 200 200
Budsjettvedtak 14.12.2017: Bibliotek   400 400 400 400
Ny netto ramme   27.269 27.487 27.485 27.482