Velg avdeling 

Tabell: Vedtatt budsjettramme - Kommunalavdeling levekår

Tall i hele tusen kroner

Kommunalavdeling levekår B 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 607.699 623.499 623.499 623.499 623.499

Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018

15.800        
           
Rullering av siste økonomiplan:     
Avsetning til handlefrihet, (disposisjonsfond)   -3.241 -3.296 -3.350 -3.410
Basistilskudd, - kompensasjon nye innbyggere   180 180 280 380
Akuttforskriften, - krav til kompetanse til leger og sykepleiere i legevakt   200 200 200 200
Styrket helsesykepleiertjeneste for familieveiledning i utsatte familier, – 2 årsverk   -200 -700 -1.200 -1.200
Barnevern   -500 -1.200 -1.200 -1.200
Reduksjon sosialhjelp   -300 -300 -300 -300
Kreftforeningen, - nedtrapping tilskudd, 20 %   150 150 150 150
Styrking, jf vedtatt budsjett 2016   300 300 300 300
Strategisk satsing, habilitering og rehabilitering   200 200 200 200
Omstillingsmidler, gjennomgang forvaltning   -480 -480 -480 -480
Omstillingsmidler, friskliv, hverdagsrehabilitering, frivillighetskoordinator   0 0 -1.950 -1.950
Omstilling, Aktiv og trygg omsorg hele livet   -2.600 -4.600 -6.600 -6.600
Omstillingsmidler Ambulant team, Bo-oppfølging   0 0 -800 -800
Økt antall lærlinger   100 100 100 100
           
Rammeendringer mellom avdelingene:     
Lege, FACT Team inkludert praksiskompensasjon fra Individ og levekår   400 400 0 0
Overført folkehelsekoordinator til oppvekst   -625 -625 -625 -625
Kommunepsykologer, flyttet fra Helse og omsorg og Individ og levekår   640 640 640 640
Renholdsressurs Helsestasjon, fra Florvåg og Strusshamn, flyttet til Kleppestø sykehjem 0,53 årsverk   -260 -260 -260 -260
Systemkoordinator, flyttet fra Individ og levekår   630 630 630 630
Integreringsmidler, (Psykologtjenesten)   430 430 430 430
Ny refusjonsordning staten, (IMDI) - EMF 1   6.000 6.000 6.000 6.000
Ny refusjonsordning staten, (IMDI) - EMF 2   8.000 8.000 8.000 8.000
Integreringsmidler. (Flyktningtjenesten)   5.300 5.300 5.300 5.300
Integreringsmidler (NAV)   1.600 1.600 1.600 1.600
Kommunepsykolog, flyttet til Barn og familie   -320 -320 -320 -320
Renholdsressurs Helsestasjon, flyttet til Kleppestø sykehjem 0,53 årsverk fra Barn og familie   260 260 260 260
Lege FACT Team, inkludert praksiskompensasjon, flyttet til Barn og familie   -400 -400 0 0
Systemkoordinator, flyttet til Barn og familie   -630 -630 -630 -630
Kommunepsykolog, flyttet til Barn og familie   -320 -320 -320 -320
           
Endringer i satser, bruk eller vedtak:     
Nødnett, - økte kostnader til drift og vedlikeholdavtaler og lydlogg   300 300 300 300
Bakvaktordning for lege i legevakt   400 600 600 600
Salg av legetjenester til Attendo Omsorg AS. opphører   590 785 785 785
Lege 40 % flyktninger, integreringsmidler   430 430 430 430
Avlasterdommen, Barn og familie   2.550 2.550 2.550 2.550
Akuttiltak i Barnevern, - 1 årsverk hasteteam   700 700 700 700
Veiledere i barnevern, (fosterhjem). 3 x 0,5 årsverk   1.020 1.020 1.020 1.020
Helårseffekt, 2 årsverk som familieveiledere, (helsesykepleiertjenesten)   500 600 700 800
Helsenett, ny finansieringsordning samfunnsmedisinsk avdeling   -20 -20 -20 -20
Helsenett, ny finansieringsordning   -20 -20 -20 -20
Attendo omsorg, - tilbakeføring av drift på Kleppestø og Ravnanger, K -sak 65/17   2.400 3.000 3.000 3.000
Ernæring, K-sak 87/17   300 0 0 0
Nye omsorgsboliger fra 2021, K-sak 89/17 oppstart usikker   0 0 0 0
Kleppestø sykehjem, - økt bemanning i 3 etasje. K-sak 90/17   2.300 2.300 2.300 2.300
Renholdsareal helsestasjon i 3 etasje Kleppestø + Håkon Olsenbygget   130 130 130 130
Avlasterdommen, Individ og levekår   2.359 2.359 2.359 2.359
Nye ressurskrevende helse- og omsorgstjenester fra 2016 - 2017   6.000 6.000 6.000 6.000
Kommunalt rusarbeid, - nedtrapping tilskudd fra staten (HEVD)   330 660 990 990
           
Nye tiltak:     
Beredskap, tilsynslege Ask Bo og omsorgssenter + 6 senger i bokollektiv eller institusjon   200 200 200 200
Sosialstønad, tilpasset dagens nivå, og utvikling i antall brukere   1.500 1.000 750 500
Kommunal egenandel. bortfall av tilskudd til levekår-team   142 1.487 1.487 1.487
Kommunal egenandel, bortfall av tilskudd til IPS   707 1.207 1.707 2.207
Ask Bo og omsorgssenter, 80% stilling grunnet tyngre pleieoppgaver   600 600 600 600
Reduksjon i tilskudd FACT   0 2.800 2.800 2.800
Budsjettvedtak 14.12.2017: Barnefattigdom   0 0 800 800
Budsjettvedtak 14.12.2017: helsesykepleier   750 750 750 750
Budsjettvedtak 14.12.2017: Akutt beredskap barnevern   100 100 100 100
Budsjettvedtak 14.12.2017: Sosialhjelpssatser barnetrygd   1.000 1.000 1.000 1.000
Budsjettvedtak 14.12.2017: Velferdsteknologi   1.000 1.000 1.000 1.000
Budsjettvedtak 14.12.2017: Hverdagsrehabilitering   350 350 350 350
Budsjettvedtak 14.12.2017: Trygghetsterapeut   350 350 350 350
Budsjettvedtak 14.12.2017: Tilbakeføring drift Attendo   -400 -500 -500 -500
Budsjettvedtak 14.12.2017: Utvidelse av skjermet avlastning. barn og unge   1.400 1.400 1.400 1.400
Ny netto ramme   665.981 667.895 664.171 664.562

Tabell: Vedtatt budsjettramme - Samfunnsmedisinsk avdeling

Tall i hele tusen kroner

Samfunnsmedisinsk avdeling B 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 36.778 37.734 37.734 37.734 37.734
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 956        
           
Rullering av siste økonomiplan:     
Avsetning til handlefrihet, (disposisjonsfond)   -196 -199 -203 -206
Basistilskudd, - kompensasjon nye innbyggere   180 180 280 380
Akuttforskriften, - krav til kompetanse til leger og sykepleiere i legevakt   200 200 200 200
           
Rammeendringer mellom avdelingene:     
Lege. FACT Team. inkludert praksiskompensasjon fra Individ og levekår   400 400 0 0
Overført folkehelsekoordinator til oppvekst   -625 -625 -625 -625
Lege, 40 % flyktninger, integreringsmidler   430 430 430 430
           
Endringer i satser/bruk/vedtak:     
Nødnett, økte kostnader til drift og vedlikeholdavtaler + lydlogg   300 300 300 300
Helsenett, ny finansieringsordning samfunnsmedisinsk avdeling   -20 -20 -20 -20
Bakvaktordning for lege i legevakt   400 600 600 600
Salg av legetjenester til Attendo Omsorg AS opphører   590 785 785 785
           
Nye tiltak:     
Beredskap, tilsynslege Ask Bo og omsorgssenter + 6 senger i bokollektiv eller institusjon   200 200 200 200
Ny netto ramme   39.593 39.985 39.682 39.778

Tabell: Vedtatt budsjettramme - Fagavdeling barn og familie

Tall i hele tusen kroner

Barn og familie B 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme, justert for lønns- og prisvekst 101.005 103.631 103.631 103.631 103.631
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 2.626        
           
Rullering av siste økonomiplan:     
Avsetning til handlefrihet. (disposisjonsfond)   -539 -548 -557 -567
Styrket helsesykepleiertjeneste for familieveiledning i utsatte familier. – 2 årsverk   -200 -700 -1.200 -1.200
Barnevern   -500 -1.200 -1.200 -1.200
           
Rammeendringer mellom avdelingene:     
Kommunepsykologer, flyttet fra Helse og omsorg og Individ og levekår   640 640 640 640
Renholdsressurs Helsestasjon fra Florvåg og Strusshamn, flyttet til Kleppestø sykehjem 0,53 årsverk   -260 -260 -260 -260
Systemkoordinator, flyttet fra Individ og levekår   630 630 630 630
Integreringsmidler, (psykologtjenesten)   430 430 430 430
Ny refusjonsordning staten. (IMDI) - EMF1   6.000 6.000 6.000 6.000
Ny refusjonsordning staten. (IMDI) - EMF 2   8.000 8.000 8.000 8.000
Integreringsmidler, (Flyktningtjenesten)   5.300 5.300 5.300 5.300
           
Endringer i satser, bruk eller vedtak:     
Avlasterdommen, Barn og familie   2.550 2.550 2.550 2.550
Akuttiltak i Barnevern, - 1 årsverk hasteteam   700 700 700 700
Veiledere i barnevern, (fosterhjem) 3 x 0,5 årsverk   1.020 1.020 1.020 1.020
Helårseffekt, 2 årsverk som familieveiledere,  (helsesykepleiertjenesten)   500 600 700 800
           
Nye tiltak:     
Budsjettvedtak 14.12.2017: Barnefattigdom   0 0 800 800
Budsjettvedtak 14.12.2017: helsesykepleier   750 750 750 750
Budsjettvedtak 14.12.2017: Akutt beredskap barnevern   100 100 100 100
Ny netto ramme   128.752 127.643 128.034 128.124

Tabell: Vedtatt budsjettramme - Fagavdeling NAV kommune

Tall i hele tusen kroner

NAV B 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme, justert for lønns- og prisvekst 29.879 30.656 30.656 30.656 30.656
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 777        
           
Rullering av siste økonomiplan:     
Avsetning til handlefrihet, (disposisjonsfond)   -159 -162 -165 -168
Reduksjon sosialhjelp   -300 -300 -300 -300
           
Rammeendringer mellom avdelingene:     
Integreringsmidler, (NAV)   1.600 1.600 1.600 1.600
           
Endringer i satser, bruk eller vedtak:     
NN2   0 0 0 0
           
Nye tiltak:     
Sosialstønad tilpasset dagens nivå, og utvikling i antall brukere   1.500 1.000 750 500
Kommunal egenandel, bortfall av tilskudd, - levekår-team   142 1.487 1.487 1.487
Kommunal egenandel ,bortfall av tilskudd, - IPS   707 1.207 1.707 2.207
Budsjettvedtak 14.12.2017: Sosialhjelpsatser barnetrygd   1.000 1.000 1.000 1.000
Ny netto ramme   35.146 36.488 36.735 36.982

Tabell: Vedtatt budsjettramme - Fagavdeling helse og omsorg

Tall i hele tusen kroner

Helse og omsorg B 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 232.740 238.791 238.791 238.791 238.791
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 6.051        
           
Rullering av siste økonomiplan:     
Avsetning til handlefrihet, (disposisjonsfond)   -1.241 -1.262 -1.283 -1.306
Kreftforeningen, - nedtrapping tilskudd 20 %   150 150 150 150
Styrking jf vedtatt budsjett 2016   300 300 300 300
Strategisk satsing, habilitering og rehabilitering   200 200 200 200
Omstillingsmidler friskliv, hverdagsrehabilitering, frivillighetskoordinator   0 0 -1.950 -1.950
Omstilling Aktiv og trygg omsorg hele livet   -1.300 -2.300 -3.300 -3.300
Økt antall lærlinger. netto   50 50 50 50
           
Rammeendringer mellom avdelingene:     
Forvaltningsavdelingen, - ny organisering   0 0 0 0
Kommunepsykolog, flyttet til Barn og familie   -320 -320 -320 -320
Renholdsressurs Helsestasjon, flyttet til Kleppestø sykehjem, 0,53 årsverk fra Barn og familie   260 260 260 260
           
Endringer i satser/bruk/vedtak:     
Attendo omsorg, - tilbakeføring av drift på Kleppestø og Ravnanger, K -sak 65/17   2.400 3.000 3.000 3.000
Ernæring, K-sak 87/17   300 0 0 0
Helsenett, ny finansieringsordning   -20 -20 -20 -20
Nye omsorgsboliger fra 2021, K-sak 89/17 oppstart 2022   0 0 0 0
Kleppestø sykehjem, - økt bemanning 3 etasje K-sak 90/17   2.300 2.300 2.300 2.300
Renholdsareal helsestasjon 3 etasje Kleppestø + Håkon Olsenbygget   130 130 130 130
           
Nye tiltak:     
Ask Bo og omsorgssenter, - 80% stilling grunnet tyngre pleieoppgaver   600 600 600 600
Budsjettvedtak 14.12.2017: Velferdsteknologi   1.000 1.000 1.000 1.000
Budsjettvedtak 14.12.2017: Hverdagsrehabilitering   350 350 350 350
Budsjettvedtak 14.12.2017: Trygghetsterapeut   350 350 350 350
Budsjettvedtak 14.12.2017: Tilbakeføring drift Attendo   -400 -500 -500 -500
Ny netto ramme   243.900 243.079 240.108 240.085

Tabell: Vedtatt budsjettramme - Fagavdeling individ og levekår

Tall i hele tusen kroner

Individ og levekår B 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 163.240 167.484 167.484 167.484 167.484
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 4.244        
           
Rullering av siste økonomiplan (med justeringer):     
Avsetning til handlefrihet, (disposisjonsfond)   -870 -885 -900 -916
Omstilling, Aktiv og trygg omsorg hele livet   -1.300 -2.300 -3.300 -3.300
Omstillingsmidler Ambulant team, og Bo-oppfølging   0 0 -800 -800
Økt antall lærlinger, netto   50 50 50 50
           
Rammeendringer mellom avdelingene:     
Forvaltningsavdelingen, - ny organisering   44.488 44.484 44.480 44.476
Lege FACT Team, inkludert praksiskompensasjon, flyttet til Barn og familie   -400 -400 0 0
Systemkoordinator flyttet til Barn og familie   -630 -630 -630 -630
Kommunepsykolog flyttet til Barn og familie   -320 -320 -320 -320
           
Endringer i satser, bruk eller vedtak:     
Avlasterdommen, Individ og levekår   2.359 2.359 2.359 2.359
Nye ressurskrevende helse og omsorgstjenester fra 2016 - 2017   6.000 6.000 6.000 6.000
Kommunalt rusarbeid, - nedtrapping tilskudd fra staten (HEVD)   330 660 990 990
           
Nye tiltak:     
Reduksjon i tilskudd, FACT   0 2.800 2.800 2.800
Budsjettvedtak 14.12.2017: Utvidelse av skjermet avlastning, barn og unge   1.400 1.400 1.400 1.400
Ny netto ramme   218.590 220.701 219.612 219.592

Tabell: Vedtatt budsjettramme - Forvaltningsavdelingen

Tall i hele tusen kroner

Forvaltningsavdelingen B 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 44.057 45.203 45.203 45.203 45.203
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 1.145        
           
Rullering av siste økonomiplan:     
Avsetning til handlefrihet, (disposisjonsfond)   -235 -239 -243 -247
Omstillingsmidler, gjennomgang forvaltning   -480 -480 -480 -480
           
Rammeendringer mellom avdelingene:     
Forvaltningsavdelingen, - ny organisering, overført til Helse og omsorg   0 0 0 0
Forvaltningsavdelingen, - ny organisering, overført til Individ og levekår   -44.488 -44.484 -44.480 -44.476
Ny netto ramme 45.203 0 0 0 0