Vedtatt budsjettramme - Askøyhallene KF

Alle tall i hele tusen

Askøyhallene KF B 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 6.070 6.228 6.228 6.228 6.228
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 158        
           
Rullering av siste økonomiplan:     
Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)   -32 -33 -33 -34
           
Nye tiltak:     
Budsjettvedtak 14.12.2017: Leie Hop Idrettshall   220 220 220 220
Budsjettvedtak 14.12.2017: Tilstandsrapport Askøyhallen   200 0 0 0
Ny netto ramme   6.616 6.415 6.415 6.414