Vedtatt budsjettramme - Askøy kirkelige fellesråd

Alle tall i hele tusen

Askøy kirkelige fellesråd B 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 16.896 17.335 17.335 17.335 17.335
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 439        
           
Rullering av siste økonomiplan:     
Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)   -90 -92 -93 -95
Avvikling av etterskuddsvis lønnsoppgjør   200 200 200 200
Rente komp utbygging Tveit kirke   285 266 246 226
Ny netto ramme   17.730 17.709 17.688 17.667