Vedtatt budsjettramme - Fagavdeling areal og samfunn

Alle tall i hele tusen

Fagavdeling areal og samfunnB 2017ØP 2018ØP 2019ØP 2020ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 9.382 9.626 9.626 9.626 9.626
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 244        
Rullering av siste økonomiplan:     
Avsetning til handlefrihet. (disposisjonsfond)   -50 -51 -52 -53
Rullering av kommuneplanens arealdel   -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Reguleringsplan. Bergheim   -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
Reguleringsplan. Erdal gravplass   0 -150 -150 -150
Reguleringsplan. Munkebotn (Erdalsvegen)   -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Kartlegging. forurensing Skiftesvik   0 -200 -200 -200
Viltfond   -50 -50 -50 -50
Rammeendringer mellom avdelingene:     
Årsverk dokumentsenteret. (tjenester for selvkost)   500 500 500 500
Endringer i satser. bruk eller vedtak:     
Nye tiltak:     
Budsjettvedtak 14.12.2017: Trygge skoleveier. - detaljer. se budsjettvedtak   5.000 5.000 0 0
Budsjettvedtak 14.12.2017: Reguleringsplan Juvikflaten. søndre kryss   0 750 750 0
Ny netto ramme   10.926 11.325 6.325 5.574