Tabell: Økonomisk oversikt - Investeringer - Vedtatt

Tall i hele tusen kroner

Økonomisk oversikt investeringerVedtatt budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2017Regnskap 2016
Inntekter      
Salg av driftsmidler og fast eiendom -3.000 0 -65.851
Andre salgsinntekter 0 0 62
Overføringer med krav til motytelse 0 0 -5117
Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 -25848
Statlige overføringer 0 0 -12068
Andre overføringer 0 0 0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0
Sum inntekter (A) -3.000 0 -108.822
       
Utgifter      
Lønnsutgifter 0 0 1514
Sosiale utgifter 0 0 0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 316.090 299.852 220.447
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 0 74
Overføringer 6.500 6.500 32.163
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 0 0 2887
Fordelte utgifter 0 0 0
Sum utgifter (B) 322.590 306.352 257.085
       
Finanstransaksjoner      
Avdragsutgifter 4.000 0 100.140
Utlån 40.000 0 12.887
Kjøp av aksjer og andeler 700 500 1100
Dekning tidligere års udekket 0 0 0
Avsetning til ubundne investeringsfond 0 0 10812
Avsetninger til bundne fond 0 0 0
Sum finanstransaksjoner (C) 44.700 500 124.939
       
Finansieringsbehov (A+B+C) 364.290 306.852 273.201
Dekket slik:      
Bruk av lån -353.462 -306.352 -213.391
Salg av aksjer og andeler 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån -5.128 0 -16.836
Overføringer fra driftsregnskapet -5.700 0 -2.836
Bruk av tidligere års overskudd 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 -500 -3306
Bruk av bundne investeringsfond 0 0 -36832
Sum finansiering -364.290 -306.852 -273.201
Udekket, udisponert 0 0 0