Tabell: Økonomisk oversikt - Drift - Vedtatt

Tall i hele tusen kroner

Økonomisk oversikt drift Vedtatt budsjett 2018 Opprinnelig budsjett 2017 Regnskap 2016
Brukerbetalinger -79.488 -75.636 -75.514
Andre salgs- og leieinntekter -161.612 -148.885 -154.276
Overføringer med krav til motytelse -189.520 -185.460 -216.405
Rammetilskudd -790.677 -754.397 -767.299
Andre statlige overføringer -103.463 -91.073 -87.349
Andre overføringer -810 0 0
Skatt på inntekt og formue -760.881 -735.905 -684.373
Eiendomsskatt -53.460 -40.000 -2.512
Sum driftsinntekter -2.139.911 -2.031.356 -1.987.728
       
Lønnsutgifter 991.794 941.287 904.725
Sosiale utgifter 286.676 265.822 244.534
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 204.112 190.759 194.672
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 396.831 381.681 367.923
Overføringer 133.669 111.448 90.128
Avskrivninger 0 0 89.583
Fordelte utgifter -33.141 -25.181 -21.774
Sum driftsutgifter 1.979.942 1.865.816 1.869.791
       
Brutto driftsresultat -159.969 -165.540 -117.937
       
Renteinntekter. utbytte og eieruttak -31.866 -35.251 -47.027
Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 -11.290
Mottatte avdrag på utlån 0 0 -510
Sum eksterne finansinntekter -31.866 -35.251 -58.827
       
Renteutgifter. provisjoner og andre finansutgifter 101.231 108.434 101.629
Tap på finansielle instrumenter 0 0 5.266
Avdrag på lån 92.626 93.368 84.245
Sum eksterne finansutgifter 193.857 201.802 191.140
Resultat finanstransaksjoner 161.991 166.551 132.313
Motpost avskrivninger 0 0 -89.583
       
Netto driftsresultat 2.022 1.011 -75.207
       
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 -9.001
Bruk av disposisjonsfond -7.036 0 -35
Bruk av bundne fond -12.583 -15.694 -6.821
Sum bruk avsetninger -19.619 -15.694 -15.857
       
Overført til investeringsregnskapet 5.700 0 2.836
Avsetninger til disposisjonsfond 7.821 9.232 20.935
Avsetninger til bundne fond 4.076 5.451 22.282
Sum avsetninger 17.597 14.683 46.054
       
Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk 0 0 -45.010