Tabell: Budsjettskjema 2B for 2018 - Vedtatt

Tall i hele 1.000 kroner

Ikke-selvfinansierende investeringsprosjekterFerdigTotalsum20182019202020212022 til 2028
Prosjekt nr. Prosjekt navn              
1102 I K T, tjenester og utstyr (årlig) (årlig) 5.500 3.500 3.500 3.500 24.500
1122 Digitalisering (årlig) (årlig) 2.000 4.000 4.000 4.000 28.000
2119 Elevrettet inventar og utstyr (årlig) (årlig) 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
2140 Tveit skole, K-sak 77/10 videre K-sak 131/14 (prioritet A) 2020 238.000 80.000 43.700 23.700 4.000 -
2156 Kleppestø; barneskole, - utbygging B600 2020 313.000 56.000 62.000 62.000 6.000 -
2157 Elev PC (årlig) (årlig) 1.600 1.600 1.600 1.600 11.200
2535 Lysløype 2020 2.000 500 500 500   -
2547 Innløsing idrettsanlegg 2020   2.500 2.500 2.500   -
4218 Gangveier og trafikksikring (årlig) (årlig) 3.000 3.000 3.000 3.000 21.000
4239 Utskifting veilys, (2016 til 2019) 2019 16.530 4.500 3.030     -
4261 Adkomstveg friluftsområdet på Strømsnes 2018   1.650       -
4265 Oppgradering veidekke, asfaltering 2021 16.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -
4920 Kartfond (årlig) (årlig) 180 180 180 180 1.260
5510 Askøy kirkelige fellesråd (årlig) (årlig) 4.000 4.000 4.000 4.000 28.000
6199 Samlepost, kjøp av enkelteiendommer (årlig) (årlig) - - 14.000 14.000 98.000
 Sum årlige eller påbegynte prosjekter     165.430 132.010 122.980 44.280 218.960
ny Ombygging 2.etasje omsorgsboliger, Kleppestø 2018 12.500 10.000 2.500     -
ny Ombygging tannklinikk 2018 1.000 1.000        
ny Ombygging NAV 2018 500 500        
ny Ombygging, barnevern flyktning 2018 2.500 2.500        
ny Påbygg brakke Skogstunet 2018 800 800        
ny Hanøy skole, brakker til garderobe og arbeidsplasser for lærere 2019 6.000 3.000 3.000     -
2162 Erdal barneskole, (prioritet B) B600 2022 375.000 14.000 30.000 60.000 120.000 140.000
2167 Erdal ungdomskole, U360 2021 87.000 5.000 32.000 35.000 15.000 -
ny Omsorgsboliger Øst 2021 50.000 1.000 5.000 10.000 34.000 -
2545 Idrettsanlegg Myrane 2025 215.500 - 5.000 5.500 - 200.000
2128 Skogstunet skole, (prioritet C) K900 5-10 2025 517.000 3.000 4.000 8.000 30.000 454.000
2129 Oppgraderinger i Vedlikeholdsplan skoler, (prioritet D) 2019   1.360 6.422     -
2139 Florvåg skole, K-sak 77/10 (prioritet E) 2026 223.000   - -   154.500
2158 Haugland skole, B250 byggetrinn 1 (prioritet F) 2026 160.000         150.500
2164 Kleppe skole, (prioritet H). K-sak 131/14 2023 38.000         38.000
2153 Hanøy skole, (prioritet J) 2026 195.000          
2231 Ny barnehage, Ravnanger Hanøy 2023 87.000 - - 1.000 6.000 70.000
ny Furuly barnehage,  ombygging 2022 10.000     1.000 8.000 1.000
ny Ny barnehage, Træet 2025 74.000   - -   68.000
ny Ny Florvåg barnehage 2025 til 2030 113.000         113.000
ny Ny barnehage, Skarholmen 2025 til 2030 120.000         120.000
ny Ny barnehage, Erdal 2025 til 2030 150.000         150.000
ny Ny barnehage, Stongafjellet

2025 til 2030

123.000         123.000
ny Ny barnehage, Fromreide 2025 til  2030 130.000 -       123.000
  Sum forslag til prioritert liste     42.160 87.922 120.500 213.000 1.905.000
Sum Ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter     207.590 219.932 243.480 257.280 2.123.960
                 
Prosjekt nr. Prosjekt navn  Ferdig Totalsum   2018 2019  2020  2021  2022 til 2028 
4701 Askevann   835.800 26.000 26.000 76.700 76.700 459.400
4702 Høydebasseng vann   119.286 29.000 20.000 12.000 20.000 7.000
4703 VA, Askøy sør, trasé vest   263.723 15.000 25.800 18.800 27.300 147.900
4704 VA, Askøy sør, trasé midt   193.800 2.000 43.500 44.500 69.800 31.000
4705 VA, Askøy sør, trasé øst   313.238 10.000 46.900 66.200 88.500 52.000
4706 VA, Askøy sør, andre VA tiltak   123.000 24.000 11.000 11.000 11.000 55.000
4707 SAHARA   531.000 7.000 7.000 7.000 151.000 347.000
4708 VA, Askøy Nord   33.000 2.000 7.500 13.500 - 3.000
Sum selvfinansierende investeringsprosjekter      115.000 187.700 249.700 444.300 1.102.300
                 
Sum investeringsprosjekter      322.590 407.632 493.180 701.580 3.226.260
                 
Salg av anleggsmidler
Prosjekt nr. Prosjekt navn  Ferdig Totalsum  2018  2019  2020  2021  2022 til 2028 
  Diverse salg av anleggsmidler     -3.000 -3.000 -3.000   -
 Sum: Salg av anleggsmidler       -3.000 -3.000 -3.000 - -