Tabell: Budsjettskjema 2A for 2018 - Vedtatt

Tall i hele tusen kroner

Budsjettskjema 2A R 2016 B 2017 B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Investeringer i anleggsmidler 257.085 306.852 322.590 407.632 493.180 701.580
Utlån og forskutteringer 12.887 0 0 0 0 0
Kjøp aksjer og andeler 1.100 0 700 700 700 700
Avdrag på lån 100.140 0 4.000 4.000 4.000 4.000
Dekning tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
Avsetninger 10.812 0 0 0 0 0
Finansieringsbehov 382.024 306.852 327.290 412.332 497.880 706.280
             
Finansiert slik:            
Bruk av lånemidler -213.391 -306.352 -313.462 -398.504 -484.052 -695.452
Inntekter salg av anleggsmidler -65.851 0 -3.000 -3.000 -3.000 0
Tilskudd til investeringer -12.068 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag utlån og refusjoner -47.801 0 -5.128 -5.128 -5.128 -5.128
Andre inntekter 62 0 0 0 0 0
Salg aksjer og andeler 0          
Sum ekstern finansiering -339.049 -306.352 -321.590 -406.632 -492.180 -700.580
             
Overført fra driftsbudsjettet -2.836 0 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger -40.138 -500 0 0 0 0
Sum finansiering -382.024 -306.852 -327.290 -412.332 -497.880 -706.280
             
Udekket eller udisponert 0 0 0 0 0 0