Tabell Budsjettskjema 1A og 1B for 2018 - Vedtatt

Budsjettskjema 1A          Tall i hele tusen
Sentrale budsjettposter R 2016 B 2017 B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Skatt på inntekt og formue -684.373 -735.905 -760.881 -772.593 -785.994 -799.356
Ordinært rammetilskudd -767.299 -754.397 -790.676 -805.572 -818.198 -833.274
Eiendomsskatt -2.512 -40.000 -53.460 -54.485 -55.530 -56.595
Vertskommunetilskudd -38.738 -37.880 -39.300 -38.050 -36.800 -35.550
Integreringstilskudd -39.471 -32.442 -58.062 -53.000 -48.000 -45.000
Rentekompensasjon -6.840 -7.000 -4.630 -4.510 -4.385 -4.260
Sum frie disponible inntekter -1.539.233 -1.607.624 -1.707.010 -1.728.211 -1.748.907 -1.774.034
Renteinntekter og utbytte -47.027 -32.251 -31.866 -30.357 -30.999 -31.641
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -11.290 0 0 0 0 0
Renteutgifter og andre finansutgifter 101.523 105.433 101.230 110.080 121.439 136.824
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 5.266 0 0 0 0 0
Avdragsinntekter -510 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 84.245 93.368 92.626 100.077 115.411 128.375
Netto finansinntekter og -utgifter 132.207 166.550 161.990 179.800 205.851 233.558
Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 20.735 9.232 7.821 4.598 11.377 9.242
Til bundne avsetninger 3.130 0 0 0 0 0
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -9.001 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 -7.036 -5.763 -22.739 -18.837
Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0
Netto avsetninger 14.864 9.232 785 -1.165 -11.362 -9.595
Overført til investeringsbudsjettet 2.836 0 5.700 5.700 5.700 5.700
Til fordeling drift -1.389.326 -1.431.842 -1.538.535 -1.543.876 -1.548.718 -1.544.371
Sum fordelt til drift (jf.1B) 1.344.315 1.431.842 1.538.535 1.543.876 1.548.718 1.544.371
Merforbruk (+).  mindreforbruk (-) -45.010 -0 -0 -0 -0 -0
             
             
Budsjettskjema 1B          Tall i hele tusen
Netto drift per fagavdeling R 2016 B 2017 B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Kommunalavdeling stab 82.972 87.863 94.594 94.616 93.179 94.100
Kommunalavdeling oppvekst 692.734 717.531 749.913 769.229 780.484 789.864
Kommunalavdeling levekår 607.703 607.699 665.981 667.895 664.171 664.562
Kommunalavdeling teknisk 11.707 30.900 32.474 13.886 11.157 -5.609
Fagavdeling areal og samfunn 8.338 9.382 10.926 11.325 6.325 5.574
Askøy kirkelige fellesråd 16.246 16.896 17.730 17.709 17.688 17.667
Askøyhallene KF 5.770 6.070 6.616 6.415 6.415 6.414
Sum kommunal- og fagavdelinger 1.425.469 1.476.342 1.578.235 1.581.076 1.579.418 1.572.571
             
             
Fellesposter R 2016 B 2017 B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Tilskudd ressurskrevende -43.850 -42.500 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700
Mva-kompensasjon drift -477 0 0 0 0 0
Mva-kompensasjon investering 0 0 0 0 0 0
Premieavvik. felles pensjonskostnader -42.028 -15.000 -10.000 -5.500 -1.000 3.500
Lønnavsetningspott 0 13.000 17.000 15.000 17.000 15.000
Andre fellesposter 5.201 0 0 0 0 0
Sum fellesposter -81.154 -44.500 -39.700 -37.200 -30.700 -28.200
             
Sum fordelt drift 1.344.315 1.431.842 1.538.535 1.543.876 1.548.718 1.544.371