Endringer av rammer gjennom året

Tall i hele millioner kroner

Budsjett 2018 (tall i mill.)Budsjettramme justert for lønns- og prisvekstRullering
av siste økonomiplan
Rammeendringer mellom avdelingeneEndringer i satser,  bruk eller vedtakNye tiltakNy netto ramme
Kommunalavdeling stab 90 -1 -1 3 4 95
Kommunalavdeling oppvekst 736 4 5 -0 5 750
Kommunalavdeling levekår 623 -6 21 20 8 666
Kommunalavdeling teknisk 32 -8 0 2 6 32
Fagavdeling areal og samfunn 10 -4 1 0 5 11
Askøy kirkelige fellesråd 17 0       18
Askøyhallene KF 6 -0     0 7
SUM 1.515 -16 25 25 29 1.578

Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 = 2,6 %

Lønns- og prisjusteringer

Tall i hele 1.000 kroner

KommunalavdelingerB 2018ØP 2019ØP 2020ØP 2021
Kommunalavdeling stab 94.594 94.616 93.179 94.100
Kommunalavdeling oppvekst 749.913 769.229 780.484 789.864
Kommunalavdeling levekår 665.981 667.895 664.171 664.562
Kommunalavdeling teknisk 32.474 13.886 11.157 -5.609
Fagavdeling areal og samfunn 10.926 11.325 6.325 5.574
Ny netto ramme 1.553.889 1.556.951 1.555.315 1.548.490