Ungdom som stuper utendørs fra brygge. Ligger vannflat i luften, dødsing, i badeshorts.

Badevannskvaliteten på Askøy er generelt god, men vil kunne variere over tid avhengig av endringer i strøm, værforhold og lokale utslipp.

I løpet av badesesongen gjennomfører vi derfor jevnlig analyser av vannkvaliteten ved utvalgte badeplasser. På hjemmesiden vår publiserer vi resultatene fortløpende, og vannkvaliteten totalvurderes på bakgrunn av prøveresultater over de siste 4 årene.

Tabell og oversikt

Les mer om målekriterier og se oversikt over vannkvalitet i sjø og vann på Askøy: Badeplasser og vannkvalitet

Hvorfor måles ikke alle badeplasser?

Badeplassene som vi innhenter vannprøver fra, er valgt på bakgrunn av en risikovurdering sett opp imot følgende momenter:

1.Er det en mulige kilder til fekal forurensning i området (avløpsutslipp, overvannsledninger, avrenning fra landbruk, beitende husdyr o.l.)?

2.Hvor god er vannutskiftningen ved badeplassen? F.eks. så ligger Træet badeplass på Follese åpent mot Hjeltefjorden med svært god gjennomstrømning, så på bakgrunn av prøvehistorikk og vannutskifting vurderes sannsynligheten for helserisiko ved evt. forurensning som svært liten.

3.Hvor mye antar vi at badeplassen benyttes? Ettersom befolkningstettheten er vesentlig større sør på øyene, med dertil større forurensningspotensiale, så er nok dette delvis forklaring på hvorfor vi prøvetar såpass mange flere badeplasser sørpå enn i nord.

4. Kollevågen har vært tatt prøver av i mange år, det er ikke endringer i utslipp i perioden som tyder på at det er risiko for plutselig økning i forurensning på denne badeplassen heller.

Back to top