Moped med 4 passasjerer

Kva er målet med ordninga?

Målet med ordninga er å styrkje det førebyggjande og trafikantretta arbeidet med trafikktrygging som skjer lokalt og regionalt i fylket.


Kven kan søkje?

Kommunar, skular og barnehagar (inkludert FAU), lag og foreiningar, organisasjonar, institusjonar og aksjonsgrupper kan søke om tilskot.

Ordninga gjeld innanfor Vestland fylke. Landsomfattande organisasjonar kan ikkje bli tildelt midlar sentralt.


Kva kan du få tilskot til?

Ein kan få tilskot til haldningsskapande tiltak, informasjonstiltak, opplæringstiltak (inkludert trafikantopplæring), arrangement, kampanjar, aksjonar og prosjekt (med meir) som bidrar til å tryggje trafikk og trafikantar.

Tiltaka skal støtte opp om målet for ordninga. Reine fysiske tiltak vil normalt falle utanfor ordninga.


Søknadsfristar

Tilskotsordninga har to årlege tildelingar med kvar sin søknadsfrist. For 2021 gjeld desse søknadsfristane:

  • desember 2021 (1. tildeling)
  • september 2022 (2. tildeling)

 

Les meir hos Vestland fylkeskommune, her finn du òg søknadsskjema

Back to top