Illustrasjonsfoto av penger

Netto driftsresultat ble på 37 millioner kroner. Noe av beløpet er øremerket for bruk neste år, og noe er brukt til investeringer. Men 14 millioner kroner kan settes av til å styrke disposisjonsfondet.

Har snudd til pluss

- Disposisjonsfondet er kommunens sparekonto. Med tanke på at det ble budsjettert med å tappe denne sparekontoen med 54 millioner kroner, så er dette regnskapsresultatet svært bra. At vi kan bygge opp disposisjonsfondet i stedet for å bruke av det, gjør at kommunen har en mer robust og bærekraftig økonomi, sier kommunalsjef Marit Rinnan.

Koronapandemien merkes

Koronapandemien har satt sitt preg på regnskapet også. Det lave rentenivået gjorde at renteutgiftene ble lavere enn budsjettert. Rene merutgifter og tapte inntekter utgjorde 52 millioner kroner, men dette har blitt kompensert gjennom ekstrabevilgninger fra staten.

Vi har langt på vei fått beholde besparelser som følge av lavere lønnskostnader og redusert arbeidsgiveravgift. På noen områder har det vært lavere aktivitet på grunn av nedstenging.

- De koronarelaterte forholdene er noe av grunnen til at sektorene samlet sett har brukt mindre penger enn budsjettert. Sektorene skal også ha ros for at de generelt er flinke til å holde stramme budsjetter.

Back to top